4/04/2005
بنازم به اين پرهيزگاري
رهبركاتوليك هاي جهان هم به نداي حق لبيك گفت وبه ملكوت اعلي پيوست.به اين ترتيب رشته ي 84 ساله باكره گي اش ازهم گسيخت!!(آره جانم مردها هم ي توانند باكره باشند!!) البته بدخواهان شايد بگويند كه جناب ايشان درخلوت با راهبه ها آن كارديگرمي كرده است يا زبانم لال با كشيشان ديگردرگيرپيوندهاي همجنس گرايانه بوده است وبه نوعي رابطه ي جنسي را تجربه كرده است!!ولي ما اصل رابربرائت مي گذاريم درست مثل اصلاح طلبان خودمان(جون عمه اشون؟!!) وادعاي پاپ را مي پذيريم كه 84 سال دست ازپاخطا نكرده است!!بنازم به اين پرهيزگاري!!84 سال حدنصاب بدي نيست ولي قبل ازاين پاپ يك پاپ ديگري هم بود كه 103 سال آزگاردست ازپا خطا نكرد!!پاپ آدريان اول!!تازه غيرازاين آدريان پنج پاپ ديگرهم حدنصاب شان از مرحوم پاپ ژان پل دوم بهتربود(پدرم به مرحوم پاپ مي گفت پاپ شيمشام شال دوم !!البته مواقعي كه سركيف بود!!) قبل از سال 972 ميلادي كه پاپ ها اجازه داشتنددست ازپاخطا كنندطولاني ترين حدنصاب 16 سال بود!!
بعيد است مرحوم پاپ درآن دنيا بتواندباحوريان وقلمان ها كاري بكندچون به هرحال جلوي چشم خدا وعيسي مسيح خجالت مي كشد(يكي نيست بگويد بنده ي خداچه خجالتي دارد اين كار؟اوساكريم وعيسي مسيح روزي ميليون ميليون جماع زمنيان را ازطريق نمايشگرهاي عرش تماشا مي كنند وكك شان هم نمي گزد!!)
حالا خداراشكركه پاپ فقط با نمودن ونموده شدن مخالف بودتصورش را بكنيد اگرريدن را هم تحريم كرده بود چه مي شد!!(مثلا مي گفت جهان عرصه ي اوسا كريم است ونبايد درآن معده را خالي كرد!!)به هرحال خدايش بيامرزداميدوارم دست كم درآن دنيا بگذاردحوريان مشت مالش بدهند!!حالا ما اين مطلب را نوشتيم نكند شب با معامله ي آخته بيايد به خواب مان!!باكسي كه 84 سال رياضت كشيده باشدحتي درخواب هم طرف شدن دل شيرمي خواهد!!به گمانم امشب تا صبح بيداربمانم بهترباشد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا