4/11/2005
حيف شد!!
اين پاپ عجب گوهرنابي بود که ازکف جهانيان رفت وما نمي دانستيم!!(البته برخي رندان ازخدابي خبرمي گويندتاباشدازاين مرگ ها!!وخداکندکه سردم داران سايردين ها نيز به لقاالله بشتابند!!)راستش را بخواهيد آيين به خاک سپاري آن عزيزسفرکرده به خوبي نشان داد که مي توانست کانون وحدت جهانيان باشد(ماهپاره اين روزها پر شده است ازپاپ وازدواج شاهزاده ي انگلستان!!عيال مي گويدهمسرتازه ي شاهزاده ي انگلستان خيلي بدگل است وخاک برسرشاهزاده چارلزکه لعبتي مانند دايانا را ازکف داد!!مي گويددايانا چهره ي فوتوژنيکي داشت نه مانند اين يکي که صورتي اسب نما دارد!!!).به هرحال حيف شد که پاپ مرد ونتوانست تمام جهانيان را متحد کند!!درخاک سپاري اش از منتها اليه چپ تا منتها اليه راست حضورداشتند!!تصورش را بکنيد رفيق کبير فيدل کاستر وهم دستوردادناقوس تمام کليساهاي کوبا براي مرگ پاپ به صدادرآيد!!(کجايي همينگوي که ببيني ناقوس ها براي که به صدا درمي آيد!!).رفيق فيدل مي گويد گناه فروپاشي اردوگاه شرق رابه گردن پاپ انداختن ساده لوحي وندانم کاري است!!(کساني که کلفتي گردن براي شان ملاک است با اين حرف رفيق فيدل به شدت مخالف اند!!).جالب اين جا است که عالي جناب سرخ پوش خودمان(مال شما هست؟!!ششدانگ اش مال خودتان!!) برخلاف رفيق فيدل معتقد است که مرحوم پاپ درمبارزه باالحاد(اين واژه دل من يکي را که حسابي برده است!!) کمونيست ها نقش بسيارمهمي داشته است ومشت محکمي بردهان بي ديني کوبيده است به طوري که دوسه تا ازدندان هاي بي ديني افتاده است(يکي دررديف بالا ودوتا دررديف پايين) وپنج تا هم لق شده است!!حالا گورباباي پاپ بايد فکري به حال اين اختلاف راهبردي بين عالي جناب سرخ پوش ورفيق فيدل بکنيم!!خوب نيست که عالي جناب سرخ پوش درآستانه بازگشت به قدرت(بازگشت گودزيلا؟!!) درگيري هاي ذهني داشته باشد!!(رياست جمهوري دوباره ايشان هم به راستي شعف آوراست!!قديم قديم ها که کسب وکارروسپي گري درميهن آريايي اسلامي نظمي داشت ومانند امروزه روزنبودکه سگ صاحبش را نمي شناسدخانم رييسي وجودداشت که شغل شريف جاکشي را به عهده داشت اما گاهي وضعيت روسپيان گرامي به قدري خراب بود که مشتريان به خود خانم رييس بند مي کردند!!حالا شده است حکايت نامزدهاي کنوني وعالي جناب سرخ پوش!!!)بگذريم!!ازکجا رفتيم به کجا!!دل پرداشته باشي همين است ديگر!!راستي تا يادم نرفته بگويم که کاردينال هاي واتيکان که خودرا براي کارخطير انتخاب پاپ جديدآماده مي کنندبه اجماع فقهي رسيده اند که با رسانه ها صحبت نکنند وبه کلي دم فروبسته اند!!سابق براين سردمداران کليسا تنها دريک موردبودکه خفه خون مي گرفتند:رسوايي هاي جنسي!!انگارانتخاب پاپ هم دررده ي رسوايي هاي جنسي است!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا