4/23/2005
پاپ خشمگين
مارا گمان براين بودكه تنها خودمان خشمگين مي باشيم اماانگاربايد برويم جلوي پاپ تازه لنگ بياندازيم!!!گمانم درآغازراه مي خواهد گربه كه چه عرض كنم پلنگ بيشه را دم حجله به خاك خون بكشد!!تا خيل ملحدين بي چشم وروي جهان بدانند ازاين پس با چه يلي دست به گريبان اند!!!دشمني اش با پسامدرنيسم( وارزش هاي "نسبي " اش) و مدرنيته( چشم آدرنو و هوركهايمر روشن!!!خداراچه ديدي شايد جناب پاپ سرقلم برود ورساله اي بنويسد كه پوز ديالكتيك روشنگري را به طوراساسي بزند!!) نه تنها من يكي را كشته است بلكه باعث شده است بسياري از حضرات ميهن آريايي اسلامي هم ازشادماني درپوست نگنجند!!اي والله پاپ!!كاركردن بيرون ازخانه ي زنان نيزبه مقدارفراواني جناب ايشان را عصباني كرده است(ولي اين يكي را خيلي اشتباه كرده است چون هركه با آل نسوان درافتاد ورافتاد!!) به طوري كه ازدولت ها خواسته اند كه چاره اي بيانديشند تا زنان اين همه از خانواده "غافل" نباشند.داستان پاپ خشمگين دردوران جنگ جهاني دوم نيز همچنان شنيدني است.جناب ايشان دركمال فروتني پذيرفته اند كه شاهداعزام يهوديان مجارستاني به اردوگاه هاي مرگ بوده انداما دركمال شرمندگي براي رهايي شان نه توانسته اند كاري بكنند ونه توانسته اند سخني بگويند.ايشان همچنان پافشاري مي كنندكه به زورايشان رادرسازمان جوانان هيتلري عضوانده اندوبه رغم عضويت درپدافندضدهوايي يك بارهم مرتكب شليك نشده اند!!ايشان گفته اند كه به خاطرنقص انگشتان مبارك شان ازآموزش نظامي معاف بوده اند(اين نازي ها هم عجب خنگ هاي قهاري بوده اند!!آدم آموزش نديده را مي گذارندپشت توپ ضدهوايي!!عجيب نيست كه جنگ را باختند!!!)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا