4/17/2005
اندرحكايت خودرومندي!!
چندشب پيش رفته بوديم ديدوبازديدعيدخانه ي پسرخاله ي گرامي درشهركرج(بعدازسيزده بدرنمي شود؟به قول آن آيت الله ماكرديم شد!!).سرراه به امام زاده ي كمونيست ها هم سري زديم.امام زاده طاهررامي گويم.اين مرتيكه را هم برديم سرمزارشاملو.هرچه مي گفتم اسمت را به ياد همين كه زيراين سنگ خوابيده است گذاشته ايم بامداد نمي فهميد. مثل خنگ ها نگاهم مي كرد.به سراغ صفرخان، مختاري ، پوينده وگلشيري هم رفتيم.
درمنزل پسرخاله بحث خوبي ها وبدي هاي خودرومندي پيش آمدمن هم كه حسابي ازدست رانندگي كلافه ام كلي براي شان منبررفتم. راستش را بخواهيد درگذشته اگرچس مثقال هم احتمال مي دادم كه ماشين چيزبدي نباشداين دوماه رانندگي درتهران، اين زباله دان جغرافياي ميهن آريايي اسلامي، هيچ شكي درموردمزخرف بودن خودرو وبه ويژه رانندگي برايم باقي نگذاشت. البته خداوكيلي ماشين مندي فايده هايي هم برايم داشته است.يكي ازبهترين فايده هاي اش هم گوش دادن به شبكه ورزش راديواست!!ديگرازدست زخم وزبان هاي عيال خلاص شده ام.پيش از ماشين مندي تنها دلخوشي تلويزيوني من يك ربع اخبارورزشي ساعت نوزده وچهل وپنج دقيقه ي تلويزيون بود.اما همين كه اخبارشروع مي شددرددل هاي عيال هم شروع مي شد!!ازاختلاف زن همسايه با جاري اش بگير تا بدبويي برنجي كه ازبقالي خريده بودم.بعد هم كه مي ديدششدانگ حواسم به اخبارورزشي است با اوقات تلخي مي گفت تو هم كه فقط اخبارورزشي گوش مي دهي!!وغرغركنان مي رفت پي كارش!!يااين كه اين مرتيكه بامدادك درست وسط اخبارورزشي يكي از اين سي دي هاي كارتون خودش را مي چپاند توي دستگاه وخداحافظ اخبارورزشي!!
الان روزها به هنگام رانندگي من هستم وشبكه ي ورزش راديو!!براي خودم توي شبكه ورزش غلت مي زنم!!البته گاهي هم ادااطوارهاي مجريان اعصابم را خردوخاكشيرمي كند!!مثل اين روزها كه بازي هاي كشورهاي اسلامي درعربستان است!!
هرباركه مي خواهند گزارش بدهندكلي احساسات مذهبي بلغورمي كنند.آخرين نمونه اش را سربازي ايران و الجزايرشنيدم.مي خواستم بدانم بازي چندچند است!!
راديو را روشن كردم.مجري اندكي حرف زدوبعدگفت كه ارتباط با عربستان برقرار شده است
مجري مستقردرميهن آريايي اسلامي: سلام حاج آقا!!خوش به سعادت تان كه گذارتان به آن سرزمين پربركت افتاده است!!ما را هم دعا كنيد!!
مجري مستقردرعربستان: همكارعزيز من همه ي شما ويكايك شنوندگان را دراين جا دعا مي كنم!!اگربدانيد چه عظمتي دارداين جا!!
مجري مستقردرميهن آريايي اسلامي:خوشا به سعادت تان!!نايب الزياره ي ما وشنوندگان عزيز باشيد!!
مجري مستقردرعربستان: همكارعزيزازدانه دانه شن هاي اين كشوربوي پيامبروائمه به مشام مي رسد.فضا ملكوتي است.آدم ابديت را حس مي كند!!
خلاصه پس از كلي فرمايش هاي معنوي سرآخرهم مجري مستقردرعربستان جانش درمي آيد ومي گويد كه دردقيقه ي فلان بازي هستيم وتيم كشورمان يك صفر جلو هست!!
هرباركه مجري مستقردرميهن آريايي اسلامي به قول خودش مي رودگزارش مجري مستقردرعربستان را داشته باشد اين خزعبلات بين شان ردوبدل مي شود!!شونصدباردرروزهم باشد اشكالي ندارد.خداراچه ديدي بعيد نيست كه وقتي مجري مستقردرعربستان به سلامتي به ميهن آريايي اسلامي برگشت بردارد ومانند آل احمد "خسي درميقات" بنويسد!!
راستي يادم رفت بگويم كه اگربامدادك درماشين باشد شبكه ي ورزش بي شبكه ورزش!!فوري مي گويد جيپسي كينگز بگذار!!گروه جيپسي كينگز مرا به ياد سرجواني مي اندازد ولي به گمانم اين مرتيكه آن قدرشنيدن اش را به ما تحميل كند كه سرآخربي زارشوم از هرچه جيپسي كينگز!!خدا به خيركند!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا