4/18/2005
معيارهاي قرون وسطايي
محمد ششم پادشاه مراکش به ميمنت ختنه سوران پسرکاکل زري اش بيش از۷۰۰۰ زنداني را مورد عفو ملوکانه قرارداد.به اين مي گوينددودول پربرکت!!
بدبختي اين است که آقازاده هاي ما همگي سن خرپيره را دارند وبعيداست که ازاين خيروميمنت ها نصيب زندانيان ميهن آريايي اسلامي شود!!مگرآن که اوسا کريم لطف کندبه سران ما هم سرپيري پسرکاکل زري عنايت فرمايد!!من که ازهمين الان دست به دعا شده ام!!راستي کسي مي داند پادشاه درتبعيد ميهن آريايي اسلامي پسرختنه نکرده دارد يا نه؟!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا