4/20/2005
چشم كاتوليك ها روشن
سرانجام دودسفيدازدودكش كليساي نمي دونم چي چي واتيكان بيرون آمدودل مومنان كاتوليك را روشن كرد.يكي دوهفته اي مي شدكه كاتوليك هاي جهان از رهبري نماينده ي اوساكريم دركره ي خاكي محروم بودند.پاپ جديدانتخاب شد وهمه چيز به خيرگذشت!!خداهمه نيازهاي نيازمندان را برطرف كناد!!انشالله تعالي!!!اسقف هاي واتيكان سرانجام جناب كاردينال راتزينگر را به مقام پاپي برگزيدندوامتي را ازبلاتكليفي رهاندند.پاپ جديد هم كهن سال است و78 سال ناقابل سن دارد!!(كشيش ها نيزانگارزده اند روي دست آخوندهاي خودمان ودوست ندارندزودبه لقاالله بشتابند!!حالا خوب است كه دل شان براي محبوب غش مي رود!!!)رندان مي گوينداسقف ها ازاين كه كاتوليسم درچندهفته ي اخير دركانون رسانه هاي گروهي جهان بوده است خوش خوشان شان شده است وپاپي كهنسال برگزيده اندتاچهارپنج سال ديگردوباره كانون رسانه ها بشودكاتوليسم!!الله اعلم !!گناهش به گردن گويندگان اش!!
پاپ جديدكه درسنين جواني عضوسازمان جوانان هيتلري بوده است درسخن راني اش درميدان سن پيتر خودش را كارگري ساده ومعمولي ناميد وكلي از لطف اوساكريم كه شامل حال اش شده است سپاس گزاري كرد.
پاپ جديد درسن 14 سالگي ودرسال 1941 علي رغم ميل باطني اش به جنبش جوانان نازي پيوست.هنگامي كه 16 ساله بود بازهم علي رغم ميل باطني اش درمرزاتريش – مجارستان براي تانك هاي ارتش نازي سنگرمي ساخت.بيچاره ماموربودومعذور. مانندبسياري ازهم دانشگاهي هاي خودمان كه علي رغم ميل باطني شان دراوج سركوب به انجمن هاي اسلامي وبسيج دانشگاه پيوستند!!بالاخره جوان بودندوخام!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا