4/23/2005
مريم باكره دربزرگ راه
چندروزپيش يكي ازبزرگراه هاي شهرشيكاگو درينگه ي دنيا دچارراه بندان شديدي شدآن هم به خاطر لكه اي روي ديواري دركناربزرگراه!!!اين لكه ي راه بندان آفرين به چشم جماعت راه بندان آفرين همچون تمثال مبارك مريم باكره جلوه كرده بود!!! هرچه هم مقامات راه داري برايشان روضه خواندندكه بابااين چيزي نيست جزشوره بندي معمول هرديواري دراين كره ي خاكي به خرج شان نرفت كه نرفت!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا