4/29/2005
استالين زنده است!!
ديگر درباره ی ميراث خودكامگانی كه چشم ازجهان فرو بسته اند و حكومت های استبدادی شان ازميان رفته است، اما و اگری وجود ندارد. تنها اندك شمارانی ديوانه درآلمان همچنان گستاخانه ياد هيتلر را گرامی می دارند. حتی بازماندگان بی نوای خمر سرخ نيز از برگزاری آيين يادبود برای پل پت دست شسته اند. با اين همه اكنون كه روسيه به شصتمين سالگرد پيروزی بر آلمان نازی نزديك می شود نقش استالين در آن پيروزی دردسری به پاكرده است.

در واقع در اوايل سال جاری بحث درباره ی اين كه تنديسی ازاين خودكامه ی چشم از جهان فروبسته بسازند يا نه، آشوبی در مسكو به پا كرد. در كتاب فروشی های بزرگ سراسر روسيه می توان زندگی نامه های سياسی و كتاب های تاريخی فراوانی را به چشم ديد كه به استالين و روزگار وی پرداخته اند. برخی از اين كتاب ها انتقادی اند و مطالب بايگانی های تازه گشوده را به كار گرفته اند. اما اكثر اين كتاب ها و نويسندگان سيمايی نيك از استالين به دست داده اند. در واقع هم اكنون هم اگر از مردم روسيه بپرسند مهمترين افراد قرن بيستم را نام ببرند استالين همراه لنين در صدر فهرست شان جای می گيرد.

برخی دست بازماندگان حزب كمونيست را در كار می بينند، حزبی كه از آرمان های لنينيستی ديرين خوددست شسته است و امروز در پی آن است كه با معجون جادويی ملی گرايی روسي، مسحيت افراطی ارتودكس و" استالينيسم دولتي" هوادار برای خودش دست وپا كند........ادامه دراخبارروز
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا