4/30/2005
همراه با معركه گردانان انتخابات رياست جمهوري
شهردارمادلن: دست زالوصفتان را قطع مي كنم
بامدادك: اي ناقلا دستات مصنوعي بود لو نمي دادي؟!!

عالي جناب سرخ پوش:تحزب نيرومندلازمه ي دمكراسي است.
بامدادك:كارگزاران نون ات افتاد توي روغن!!دمكراسي بدبخت شدي!!

زواره اي: توان مندترين مديرهستم
بامدادك: بگو ننه جونت برات اسپنددود كنه عزيز دل برادر

محسن رضايي:اگرهاشمي بيايد،نمي روم
بامدادك: كجا؟توبغل اش؟

گردشگرنمونه(ولايتي):نگران خدشه دارشدن آزادي نباشيد
بامدادك:بيشترنگران خدشه دارشدن زرشك هستيم عزيزدل برادر!!

شهردارمادلن: انقلاب اسلامي اوج حركت انبيا است
بامدادك:انفجارنورهم بود!!درضمن شهيد قلب تاريخ است!!فكركردي فقط خودت بلدي؟!!

معين : رفراندم حق قانوني ملت است
بامدادك: نه بابا جدي مي گي؟!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا