5/01/2005
روزجهاني كارگرگرامي باد
جاي سپاس گزاري است كه سران ميهن آريايي اسلامي به صرافت نيافته اند تا براي روزكارگرهم روزي اسلامي دست وپا كنند. مثلاروزي را كه فلان پيشواي ديني خيلي درباغ مباركه بيل زده است بكنندروزكارگر!!مثل روزدوگانه ي زن درميهن آريايي اسلامي كه بيچاره مردان درهردوروزبايددست به جيب بشوند!!لابدحكمتي بوده است كه ازخيرروزكارگرگذشته اند.شايددردم ودستگاه دين مداران كارگري به هم نمي آمده است.الله اعلم!!!
اما گويا درينگه ي دنيا چنين بلايي سرروزكارگرآمده است!!به حق چيزهاي نشنيده!!جالب اين جا است كه ايالات متحده ي آمريكاازخاستگاه هاي روزجهاني كارگرهم است!!!لابد مي دانيدبه خاطركشتاركارگران درشيكاگواين روزراروزكارگرنام نهادند.اما انگارسردمداران ينگه ي دنياتوانسته اندروزكارگررا به روزي درماه سپتامبرترانسفر(به قول فوتبالي هاي ميهن آريايي اسلامي) بدهند!!بسياري از كارگران ينگه ي دنيا هم ازتاريخچه ي روزجهاني كارگرخبرندارندوگمان مي كنندهديه اي است ازسوي كارفرمايان (به قول امروزي ها كارآفرينان) ودولت جليل القدر. به هرحال كارگران آمريكايي روزسپتامبري رابه شادخواري صرف مي كنندنه روزماه مه را!!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا