5/02/2005
چه سنگ پاي قزويني است روي بعضي كسان!!
خداهيچ بنده اي را دچاركارگل نكندكه بددردي است واين اوساكريم راه به راه نصيب اين حقيرسراپاتقصير مي كند!!!يكي نيست بگويدآدم ناحسابي همان قلم صدتايك غازكه براي خودت مي زدي چه بدي داشت كه خودت رااسيرسروكله زدن با حروف چين جماعت وصفحه بندان كرده اي!!!اين نرم افزارهاي صفحه بندي هم كه قندپارسي رابدهي دست شان فوري تبديل اش مي كنند به زهرپارسي!!من هنوزكه هنوزاست نتوانسته ام براي خرابكاري هاي گوناگون شان نموداري چيزي درست كنم!!پيش خودت گمان مي كني همين كه فرمول ها ودرصدها يا حروف خارجكي را مواظب باشي چپكي نشده باشند كارتمام است!!مطلب چاپ مي شود مي بيني هرچه عددنشان گرسال توي آن بوده است به ديارعدم روانه شده اند!!اين بيل گيتس بيچاره هرچه مي گويد دوزارتوي سفره اش بگذارندتا نرم افزارهاي خارجكي را براي مان به جامه ي پارسي شكرين بيارايد به خرج كسي نمي رود كه نمي رود.
خلاصه اين جوري ها است كه نويسنده جماعت هم حتي اگرمطب شان را خودشان روي نرم ديسك تحويل بدهندبازهم بعدازصفحه بندي وقبل ازچاپ دوست دارندنگاهي به جمال اش بياندازند!!اين هم يعني دوتا سه روزتاخيردرروندكار!!
حالاچرادارم سرتان را بااين لاطاعلات دردمي آورم؟!!چندي پيش يكي ازاين دكترهاي جوان مطلبي داده بود كه به زيورطبع درمجله ي وزين مان بياراييم وطبق معمول التماس دعا كه مباداقبل از صفحه بندي مطلب را به دستش نرسانيم!!مطلب صفحه بندي شده را گرفت وقرارشدفلان روزدرهمايش بهمان همديگرراببينيم و اصلاح شده اش را به دستم برگرداند.اين دكتركه مي گويم براي خودش يدوبيضايي دارد.بسيارخوش سيمااست.دختركش دختركش.خوش پوش. دردانشگاه هم كه درس مي دهد.ديگرچه مي خواهي؟؟مرگ مي خواهي برو گيلان. اين مقاله اي راهم كه داده بودبه همراه يكي ازدانشجويان اش نوشته بود.خانم نمي دونم چي چي.روزهمايش مقاله را آورد كلي خطخوردگي انداخته بودتوي مقاله!!ولي يكي از اين خط خوردگي هاي حسابي مراخجالت زده كرد!!!نمي دانم براي تان پيش آمده است كه كسي ديگري جلوي تان كارشرم آوري مي كند وبعد شما خجالت مي كشيد؟!!من كه خيلي اين جوري مي شوم!!جناب دكتردرصدرمقاله جلوي اسم خودش وخانم نمي دونم چي چي دوتا پيكان وارون كشيده بود كه يعني اسم خودش بالا بيايد واسم طرف پايين!!ازتعجب دهنم چندثانيه وامانده بود!!گمانم طرف فرصت يافت دندان هاي رديف پايين دهانم را بشمارد!!الان هم كه سرقلم (سرصفحه كليد؟!!) رفته ام حيرانم از اين همه پررويي برخي از بندگان خدا!!اميدوارم دست كم مقاله را خودش نوشته باشد نه آن دخترك بيچاره!!!مي دانيد كه درميهن آريايي اسلامي استادان محترم بسياري هستندكه به اين طريق كتاب ها ساخته اندومي سازند.بازهم خداپدراين يكي را بيامرزد كه به مقاله اي بسنده كرده است!!(اين جوركتاب ها فراوان براي ويرايش زيردستم آمده است. هم اكنون يكي را دردست دارم!!اگرخداعمري باقي گذاشت ازاين كتاب سازي ها هم براي تان خواهم نوشت!!!)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا