5/16/2005
درفراق اوسا كريم
من آمدم منافق ها!!!(با لهجه ي پرملات گيلكي بخوانيد)اين اصطلاح را ازحجت الاسلام والمسلمين حاج آقا احسان بخش دامن اضافه تو،امام جمعه رشت كش رفته ام كه نوربه قبرش بباردچون يكي ازعاملان حلال شدن اوزون برون بود(نه اين كه وقتي حرام بود نمي خورديم!!!).جناب ايشان را تروركرده بودندوپس ازآن كه چندين ماه وشايد هم چندين سال دربيمارستان بستري بودسرانجام پزشكان توانستندراست وريست اش كنندوبرگشت سرشغل امام جمعه گري خودش.درنخستين جلسه نمازجمعه وپس ازآن غيبت طولاني همين كه پشت ميكروفون قرارگرفت فرياد زد منافق ها من آمدم!!!حالا حكايت ما است !!انگاراوساكريم بيزارازديدن قيافه حقيراست وما را به اين زودي ها نمي طلبد!!ديروزعكس ها و نتايج تمام آزمايش ها را برديم پيش پزشك پيرمردخودمان.سرآخرفهميديم كه هيچ مرگي هم نداريم.سل هم نداريم(حيف شد!! سل داشته باشي احساس چخوف وارگي مي كني!!).
اين پزشك پيرما هم آدم بامزه اي است وقتي تمام عكس ها وآزمايش ها را ديدگفت بيرون كه مي روي سرت را مسواك بزن!!!اولش گمان كردم به خاطرسيرفراواني كه جمعه خورده بودم مي خواسته بگويد دندانت را مسواك بزن!!با تعجب پرسيدم :بله؟
دماغ اش را چين داد وگفت ببخشيد منظورم اين بود كه بعد ازحمام سرتان را حسابي خشك كنيدوبعدبرويد بيرون!!!
امان ازدست پيري!!اين جمله چه ربطي به آن جمله داشت!!
اين چندروزحسابي از كاروزندگي افتاده ايم!!نمي دانم ماموريت را چه كسي اختراع كرده است اما هركه بوده خدابراي اش نسازد!!!
دستاورداين ماموريت دوعددجوك فرداعلي هم بوده است كه بي مزگي اشان را به بزرگي خودتان ببخشيد!!!
جوك 1
ازيكي ازهمشهريان مي پرسند چرا خامه را با ني مي خوري
مي گويد: مي خواهم خامنه اي بشوم!!

جوك 2
روايتي پسا مدرن از داستان ابراهيم واسماعيل:
اوساكريم به ابراهيم مي گويدمي خواهيم امتحان ات كنيم ابي جان!!اگرراست مي گويي ودل وجانت با ما است بروپسرت را سرببر!!
ابراهيم كه ذوب درعشق بي كران به اوسا كريم بود بي درنگ قمه اي برداشت ورفت سراغ اسماعيل بيچاره.همين كه قمه را گذاشت روي گردن اسماعيل ناگهان اوسا كريم ازپشت ابرها فرياد برآورد: دست نگه دارابي جان تودربرابر دوربين مخفي ايستاده اي!!!لبخند بزن با وفا!!!
روايت پسا ماركسيستي: ابي جان ايل وتبارچوپاني داشته است وداستان قرباني را سرهم كرده است تا تقاضا براي گوسفندرا افزايش دهد!!!

پي نوشت : دراين مدت كه دكان را تخته كرده بوديم عالي جناب سرخ پوش هم پس از نازونوزهاي بسيارقدنم رنجه كردندوعرصه انتخابات را به نورقدوم پربركت شان منوركردند!!اين رويدادفرخنده را به تمامي مسلمانان جهان تبريك عرض مي نمايييم!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا