5/21/2005
نمایشگاه کتاب امسال
امثال هم سعادتی دست داد تا سری به نمایشگاه کتاب بزنیم اما چه سرزدنی که حسابی پدردرآوربود!!نخستین حماقتی که مرتکب شدیم این بودکه به شیوه ی رایج درمیهن آریایی اسلامی دردقیقه ی نود به نمایشگاه تشریف فرما شدیم که پرواضح است سایرهم میهنان گرامی نیزهمین کاررا می کنندوآن بلایی به سرآدم می آید که نباید بیاید!!یعنی دست وپا زدن دراقیانوس خروشان مشتاقان کتاب!!دومین حماقت ازاولی هم بدتربود!!خودرومندی کاردست مان داد. به سرمان زدبرای نخستین باربا مرکب فلزی خودمان راهی نمایشگاه شویم!!دورازجان به این می گوینداوج حماقت!!!نشان به آن نشان که پس از یک ساعت رانندگی دربزرگراه شهیدپارک وی وگوش دادن یک نیمه ی کامل از بازی صنعت نفت آبادان ویادم نمی آید چه تیم دیگری به داخل نمایشگاه که راه یافتم توفقگاه خالی نصیبم نشدكه نشد.ناچارسرالاغ را کج کردم ودست ازپادرازترخودرورا بردم توی خیابان ولی عصرزیرچنارتنومندی گذاشتم وبازهم دست ازپادرازترپیاده برگشتم به نمایشگاه!!دوساعت بیشتروقت نداشتم.سرتیررفتم سراغ ناشرهایی که دوست شان می دارم.فهرست کتاب ها ی جدیدشان را گرفتم وآن هایی را که می خواستم برداشتم.برای این مرتیکه بامدادک هم چهارتا کتاب خریدم.یک کتاب هم برای همشیره ی گرامی خریدم (آخرین رمان فریبا وفی : رویای تبت)برگشتنی تابرسم به خودروی مربوطه حسابی از کت وکول افتادم!!
به هرحال هرچه بود گذشت!!!کتاب هایی که خریدم این هااست:
* سپیده دم ایرانی( امیرحسن چهل تن – انتشارات نگاه)
* چندگفتاردرباره ی توتالیتاریسم(داستایوسکی، نچایف، میلوش ، کوندرا و کولاکوفسکی ، برگردان: عباس میلانی- انتشارات اختران)
* دولت وجامعه ی مدنی( آنتونیو گرامشی، برگردان: عباس میلانی- انتشارات اختران)
* سارترکه می نوشت(بابک احمدی- نشرمرکز)
* جدال علم وفلسفه دراندیشه ی مارکس(نادرانتخابی- انتشارات هرمس)
* یک مهمانی یک رقص(آیزاک باشویس سینگر،برگردان: مژده دقیقی- انتشارات نیلوفر)
* مرگ قسطی(لویی فردینان سلین،برگردان: مهدی سحابی- نشرمرکز)
* باغبان جهنم (شمس لنگرودی- انتشارات آهنگ دیگر)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا