5/23/2005
عشق خودرو
ارثي بودن خيلي از ويژگي ها را شنيده بوديم غيرازارثي بودن خودروشيفتگي را !!!برادرزن جان گرامي ازآن عشق ماشين هايي است كه كم تر ديده بودم.باورتان نمي شود داريم يك فيلم جدي نگاه مي كنيم ناگهان مي گويد اين پژو را مي بيني آخرين مدل است وهنوزبه ايران نيامده است.براي برادرزن جان شخصيت اصلي هرفيلمي انگارخودروهاي آن فيلم اند!!!
ازقديم گفته اند حلال زاده به دايي خودش مي رود!!حالا حكايت اين مرتيكه بامدادك است كه ازهم اكنون پاي درجاي پاي خان دايي گرامي گذاشته است!!باورتان نمي شود؟
ديروزعيال داشت بامدادك را تهديد مي كردكه تنهايي به كوچه نرود:
عيال: بامدادك جان اگرتنها بري توي كوچه بچه دزدها مي گيرنت مي اندازنت توي ماشين ومي برنت!!
بامدادك: ماشين شون چيه؟!!!
عيال به زورجلوي خنده اش را گرفت وگفت: پيكان!!بامدادك: چه رنگيه؟!! بژ نقره اي؟؟
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا