5/25/2005

توالت نويسي كارمندي
به خدمت سربازي كه رفته بودم وبراي مام ميهن آريايي اسلامي وقتم را آتش مي زدم يكي از سرگرمي هايم يادداشت برداري از ديوارنوشته هاي توالت هاي پادگان بود.آخري ها حتي نقاشي ها را هم توي دفترم ثبت مي كردم.هنوزهم آن دفترچه را دارم.اين باركه فرستاده بودندم ماموريت دوباره به ياد ايام جواني خوب به ديوارنوشته ها دقيق شدم!!دركل مي توان گفت كه سربازها از كارمندان بي تربيت تر تشريف دارند.برخي از نوشته هاي كارمندان گرامي رانوشتم:
نابودبادخايه مالان حكومت آخوندي
محل كشيدن حشيش وموادديگر
مرگ برآخوندهاي كوس كش
مرگ براسلامي نماهاي گرگ سيرت گوسفند چهره
البته برادران ذوب درولايت هم بي كارننشسته بودند وپاسخ كارمندان ضدانقلاب را داده بودند:
مرگ برسلطنت طلب بدبخت
مرگ برضدانقلاب (منافق،توده اي....)
جالب اين جا است كه اين دوگروه از ابزارهاي متفاوتي هم براي توالت نويسي استفاده كرده بودند.ضدانقلابيون به روش حكاكي متوسل شده بودند ودست برادران ذوب درولايت را ازپاك كردن شعارها كوتاه كرده بودند.برادران ذوب درولايت هم به ماژيك هاي اداره متوسل شده بودند(بيت المال = بيت الحال!!)
آخرين روزي كه مي آمدم شعارجديدي خطاب به اصلاح طلبان برديوارحك شده بود:
اي اصلاح طلبان بي عرضه اگرجرات داريد برينيد به حكم حكومتي آقا!!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا