5/30/2005
همه فن حريف چون خلبان هاي صدراسلام!!
داشتيم ازكنارپوسترتبليغاتي مكش مرگ ما ي جناب قاليباف رد مي شديم.همان كه كنارطياره ايستاده است(نمي دانم جناب ايشان وقتي كه امام راحل داشت براي خلبانان سخن راني مي كرد وخطاب به خلبانان گفته بود:شما خلبان هاي عزيز بايدمانند خلبان هاي صدراسلام باشيد!!حضورداشتندكه سخنان گهرباراوشان فيض ببرند يانه؟!!).بامدادك هواپيما را كه ديدپرسيد:اين كيه؟!!
گفتم: جناب خالي باف!!
پرسيد: خالي باف يعني همان خالي بند؟!!
گفتم :عاقلان دانند!!
اين يكي را نفهميد.زيرچشمي نگاهم كردو
پرسيد: چتربازي هم بلده ؟!!
گفتم :چه جورهم!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا