6/01/2005
شرمندگي از عمامه داري!!!
اين جناب شيخ مهدي كروبي يكي از سه گانه هاي اصلاح طلبان درانتخابات رياست جمهوري(نمي شدچهارتا يا پنج تاش كنيد سه چندان جالب نيست !!) بدجوري دچارعقده ي نفرت از عمامه شده است!!دل آدم برايش كباب مي شود!!عمامه دارباشي وازعمامه هم نفرت پيدا كرده باشي!!به اين مي گويند قوزبالاقوز يا شايد هم نورعلي نور!!!پوسترهاي تبليغاتي شيخ را ببينيدعمامه قيچي شده است!!يعني فقط ازپيشاني تابناك شيخ تا چانه ي مبارك شان را به تصويركشيده اند!!آدم يادبرخي نويسندگان مطبوعات مي افتدكه بدترازمن كله اشان نخ نما شده است وهميشه يا عكس هاي سرجواني شان را مي دهنديا عكس هاي از پيشاني به پايين!!!
راستش را بخواهيدخيلي كنجكاوشدم كه ته توي بيزاري كروبي از عمامه را كشف كنم!!اولش گمان كردم شايد به خاطر سفيدي عمامه بوده است وجناب ايشان ازسياه نبودن عمامه شاكي يا دلسرد است!!بالاخره سيدخندان خيلي از راي هاي اش را به واسطه ي عمامه ي سياهش كسب كرده بود!!اما كلاه خودم را كه قاضي كردم ديدم اين دليل خيلي تخماتيك است!!همين جوري توي شش وبش عقده ي عمامه گريزي كروبي بودم كه گذارم افتاد به مصاحبه ي يكي از نشريات فني با جناب ايشان!!آن جا بود كه دوزاري ام افتاد.درفرازي از گفت وگو جناب خبرنگارازجناب شيخ مي پرسد: نظرشما درموردشكاف ديجيتالي چيست؟!!
حاج آقا بي درنگ پاسخ مي دهد:بايد ازدرون اين شكاف ردبشويم!!!
درجنگ(ببخشيد دفاع مقدس) هم كه حضورنبايدداشته باشندكه بگوييم ياد كانال هاي دشمن بعثي كافرافتاده است!!به هرحال به احتمال زيادعمامه ايشان درون اين شكاف گيرمي كرده است كه مي خواهد پنهان اش كنند تا مبادامت پنجاه هزارتومن دوست بگويندتو نمي تواني ما را ازاين شكاف رد كني وهمان اول كار كپ مي كني!!!الله واعلم!!
مي گويند ازيكي ديگرازنامزد ها هم پرسيده اند نظرتان درمورد كيك زرد(يكي از مواداوليه درعلوم هسته اي) چيست؟
وايشان پاسخ داده است ازقنادي سررشته اي ندارم!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا