6/20/2005
انتخاب بين آمر وعامل، نه بد وبدتر!!
رفقاي مشاطه گر هرچه مي خواهندبدوبي راه به تحريميان بگويندبگويندواقعيت اين است كه شهردارمادلن نمادراستين نظام حاكم برميهن آريايي اسلامي است!!ولاپوشاني راسودي نيست!!مافيايي كه اونمايندگي اش را دردست داردتاكنون سررشته هاي قدرت را دردست داشته است گيرم درپس ويترين وگرنه چرا سيدخندان شيرين زبان رك وپوست كنده گفته بود درجايگاه تداركچي نشسته است نه بيشتر!!راه درمان ميهن آريايي اسلامي هم خشكاندن همان ريشه ها است نه آن گونه كه مشاطه گران وبزك چيان مي پندارند حفظ ظواهر!!
بدابه حال كساني كه درهزارتوي عرصه سياست به گمان رسيدن به سرمنزل مقصود ازهراس زدگي خود پيروي مي كنندو مي پندارند سگ زرد از شغال بهتراست آن هم چه سگ زردي كه سرخ پوش است!!
بدابه حال آناني كه باده ي نفرت هوش از سرشان برده است وگمان مي كنندبراي دركوني زدن به سگ زردي، سگ زردي كه سرخ پوش است به شغالي از نسل دايناسورها بايد نازشست داد!!
گام نهادن دراين بازي و داوگذاشتن آبرو دراين خيمه شب بازي پيامدي جزشرمندگي وپشيماني ندارد!!
مي دانم آتش واكنش هايي رواني چون هراس يا بي زاري با آب كنش هايي احساسي فرومي نشيندوپندخردورزي دادن را راهي دراين وادي نيست!!اگرهم نمي دانستم ازژرفاي هراس درپهناي چهره ي ماشين نويس مجله ،دختري بيست ساله،ازپس شنيدن خبرراه يافتن شهردارمادلن به دوردوم واين پا وآن پا كردن اش براي اين كه به آن ديگري راي بدهديا نه پي بردم!!!
به چنين كسي هرچه بگويي كه حتي دايناسورهاهم ديگرنمي توانندكاري كنند تا دوباره درازاي پاچه شلوارش يا ستبري پارچه ي مانتوي اش افزوده شودسودي ندارد!!وحشت مغزراازكارمي اندازد!!
دراين ميان مشاطه گري هم چندان كارسازنيست، قدرت خدا !!!هردوسودرپلشتي دست كمي ازهم ندارند!!چه سخت است مشاطه گري درچنين اوضاعي!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا