6/25/2005
پيروزي بيزاري برهراس!!
انگاربيزاري بيش از هراس توان بسيج مردم را دارد.دست كم دراداره ي ما كه اين برتري به خوبي نمايان است وبسياري از همكاران كه دردورنخست جزو تحريميان بودند دردوردوم به نشانه ي بيزاري از عالي جناب سرخ پوش به شهردارمادلن( 3 بارصلوات) راي دادند.البته تك وتوكي ازجماعت هراسيون را هم داشتيم!!حتي اين مرتيكه بامدادك هم جزوبيزاريون بود.دورنخست كه مي پرسيدي به كي راي مي دي مي گفت: من تحريم!! اما همين الان هم كه انتخابات به سلامتي تمام شده است وبرگ زرين ديگري درتاريخ ميهن آريايي اسلامي ورق خورده است( به قول خواهران وبرادران صداوسيما) ازاين مرتيكه بپرسي به كي راي مي دي ؟ مي گويد: شهردارمادلن!! اگرهمه پشت بندش بپرسي چرا؟ بي درنگ پاسخ مي دهد: براي اين كه آدمكش است!!! ( اين مرتيكه به مدرسه كه برودبه گمانم همان روزنخست مراهم راهي هلفدوني مي كند بااين دهن بي چاك وبستي كه دارد!!خداوكيلي ازهمين الان فكرتومارنويسي براي من هم باشيد!!كارازمحكم كاري عيب نمي كند!!!)
به هرحال نهمين انتخابات رياست جمهوري هم به خوبي وخوشي پايان يافت ومامانديم وشعاري خوش تراش: صلي علي محمد بوي رجايي آمد!!!(گيرم كه همسرشهيدرجايي مي گويدجناب رييس جمهورجديدبوي شهيدرجايي را نمي دهد!!! به خاطرچس مثقال بونبايدشيريني اين پيروزي بزرگ را به كام مردم تلخ كرد!!حتي مساجدهم سواي بوي ملكوت وكبرياي خدايي كه ازدروديوارشان مي باردآكنده ازبوي جوراب اند!!حالابه خاطرچس مثقال بوي جوراب بيايم بگويم مسجد بوي ملكوت نمي دهد؟!!)
اصلا نمي دانم چراازهمان نخست همگان براي شهردارمادلن سازمخالف زده اند. يكي شان همين جناب سحابي سرسلسله ي ملي مذهبي هاي گرامي كه به ملت گفت راي شان را به عالي جناب سرخ پوش بدهند. يكي نيست بگويدمردحسابي اين قدربخيل نباش!!توكه هم دوره ي عالي جناب سرخ پوش وهم دوره ي سيدخندان مزه زندان را چشيده اي حالا چه مي شد اگردوره ي شهردارمادلن هم مي چشيدي؟
دلم براي مديرمسئول بي نواي مان هم مي سوزد!!مديرمسئول گرامي درآغازطرف دارجناب معين بود كه ازقضا انتخاب خوبي بود زيرادرست مانند منتخب خودش عمل كرد!!معين وقتي راي نياورددرنهايت شجاعت اعلام كردكه دردوردوم راي نخواهددادمديرمسئول گرامي نيز!!چندروزي نگذشت كه جناب معين گفت به عالي جناب سرخ پوش راي خواهد دادمديرمسئول نيز!!نشان به آن نشان آدمي كه درنخستين گام فقط فحش خواهرومادربه عالي جناب سرخ پوش نداددردوردوم تمامي بروبچه هاي مجله را حضوري و تلفني وحتي با كوته پيام(همان اس ام اس!!)زيرباران تبليغات گرفت كه به عالي جناب سرخ پوش راي بدهند.البته مراطبق معمول قلم گرفت!!به گمانم مصداق آن آيه ي كريمه باشم كه قلبم سياه هست وازاين حرف ها!!يعني روبه شفانيستم!!يك هفته اي مي شود كه جناب مديرمسئول را نديده ام اما حسابي براي اش نقشه چيده ام!!اول مي خواهم كتاب عالي جناب سرخ پوش گنجي راكادو وتقديمش كنم!!بعدهم هرروز مي خواهم سئوال باران اش كنم كه ذوالجناح را آورده است يانه؟ اگرهم پاسخ اش مثبت بود مي پرسم : ذوالجناح را كجا پارك كرده اي؟(خودرو مديرمسئول عزيزسمند است ولابد مي دانيد كه شهردارمادلن مي خواهد اسم سمندرا عوض كند بگذاردذوالجناح!!)
رياست جمهوري شهردارمادلن هيچ برتري كه بررياست جمهوري عالي جناب سرخ پوش نداشته باشداين برتري راداردكه كلي سوژه براي وبلاگ نويسي فراهم مي كند!!روزهاي پركاري درپيش داريم!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا