6/26/2005
حيف ازآن استوانه!!
انتخابات به پايان رسيدوگروهي به هاشمي نژاد(شهردارمادلن + عالي جناب سرخ پوش) وگروهي هم راي ندادند!!تحريميان كه هيچ !!يعني چنان درژرفاي گمراهي دست وپا مي زنندكه شايسته ي هيچ پندي نيستند!!روي سخنم باكساني است كه به فراخوان اين همه هنرمندوفرهيخته پروايي نكردندوبه شهردارمادلن راي دادند!!چه گونه دل تان آمديكي ازاستوانه هاي انقلاب را ذوذنقه هم به حساب نياورديد وبه لولوخورخوره اي راي داده ايد كه خواب را برمشاطه گران حرام كرده است!!چرا به كسي راي داديد كه درحد بيضي هم نيست ؟!!خجالت نكشيديد؟؟
خداي قادرمتعادل را شكركه استوانه ي مذكورتاب وتواني فوق بشري داردوتلخ كامي وناكامي نمي شناسد!!راستش را بخواهيد ديروزبعدازداشتم ازكنارتلويزيون رد مي شدم( به قول آقا!!) كه ديدم گوينده مي گويد مجمع تشخيص مصلحت تشكيل جلسه داد وقانون فلان را تصويب كرد!!فيلمي هم ازجلسه ي مجمع پخش كردندواستوانه ي نام برده با نيش تا بنا گوش بازبركرسي رياست تكيه زده بود.سرداررضايي هم وردلش نشسته بود!!اين جا بود كه فهميدم اين استوانه درواقع ازفولادآبديده ريخته گري شده است!!حيف كه ملت استوانه نشناس اعم از تحريميون ومادلنيون قدراين همه شكيبايي كرگدن وارراندانستند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا