6/27/2005
نگاه
يكي ازخرده گيري هاي مخالفان شهردارمادلن دردوردوم انتخابات اين بودكه جناب ايشان پوپوليست است!!وباتوسل به خواست هاي سخيفي چون فقرزدايي،عدالت اجتماعي وتوزيع ثروت توانسته است آراي محرومان را جاروكند!!جالب اين جااست كه حضرات مشاطه گر به جاي آن كه دروغين بودن وعده هاي شهردارمادلن را هدف قراردهندبربي ارزش بودن خواست هاي تهيدستان انگشت گذاشته اند!!عين همان سخنان رهبرارتحال كرده اشان كه مي گفت ما براي نان وآب انقلاب نكرده ايم لاكن!!!
ازنظرحضرات فقط خواست هايي چون آزادي پوشاك وبيان خواست هايي متعالي اند وتهيدستان هم به خاطربدبختي شان است كه به اين نكته توجه ندارند!!حضرات براي يك بارهم كه شده است نمي خواهند بپذيرندملاحظات طبقاتي هم ملاحظاتي بشري اندونبايدكوچك شان شمرد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا