6/29/2005

صدرنشيني ماركس
چندي پيش راديوي فخيمه ي بي بي سي نظرسنجي جالبي درباره ي بزرگ ترين فيلسوف جهان بين شنوندگان اش انجام دادكه درپايان كارل ماركس درجايگاه نخست ايستاد لودويگ ويتگنشتاين و ديويد هيوم با فاصله ي زياد پس از ماركس درجايگاه دوم وسوم قرار گرفتند. جايگاه چهارم وپنجم نيز به افلاتون و امانوئل كانت رسيد.دراين رتبه بندي بيست تايي مارتين هايدگر،اپيكور و توماس هابزنيزدرسه جايگاه آخرقرارگرفتند.
اما چرا به رغم سياه كاري هايي كه سردمداران قدرت به نام ماركس مرتكب شدندومي شوند ماركس همچنان درنظرسنجي هاي گوناگون درصدرقرارمي گيرد؟علت را بايددرديدگاه هايي جست كه ماركس ارائه كردوهمچنان براي اهل انديشه گيرايي دارد.
نظريه ي تاريخ : دگرگوني درفناوري دگرگوني درتوزيع دارايي ها ودرنتيجه دگرگوني درماهيت جامعه را درپي دارد. چارچوبي كه ماركس ارائه مي دهدنيرومندترين تحليلي است كه درباره ي دگرگوني هاي جامعه ارائه شده است.
انباشت سرمايه : توصيفي كه ماركس از خاستگاه هاي سرمايه داري مي دهدنكته اي را دركانون توجه قرار مي دهدكه چپ وراست به دست فراموشي سپرده اند، سرمايه داري دست آوردبي عدالتي است نه فقط عامل آن!!!
نظريه ي بهره كشي وسود:سودتنهاازبهره كشي به دست مي آيدوبدون وجودبهره كشي معنايي ندارد!!
ايدولوژي: چراانسان براساس باورهاي اش عمل مي كند؟ماركس نشان دادكه باورها ريشه درشرايط اجتماعي دارند.
بدبيني نسبت به اصلاح طلبي:ماركس معتقد بودهرجنبشي كه ازپس زدودن تعارض منافع برنيايدضامن تداوم كشمكش هاي اجتماعي است.كارنامه ي 120 ساله ي سوسيال دمكراسي پس ازمرگ ماركس نشان مي دهد كه بيراه نمي گفت.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا