7/16/2005
محموددولت آبادي:دربعدازظهرروزي پاييزي درسال1347 به اتفاق سياوش كسرايي وسعيدسلطانپورازخيابان صباپايين مي آمديم...من گفتم سعيدجان تو مي خواهي به خاطراين مردم خودت را به كشتن بدهي.من مي خواهم به خاطراين مردم زنده بمانم!مي خواهم استعدادهاي نهفته ي خودم را كه مي شناسم شكوفاكرده وكاربكنم.
بامدادك:اميدوارم هم پياله شدن با عالي جناب سرخ پوش آن استعدادهاي نهفته را به خوبي شكوفا كرده بوده باشد عزيزدل برادر!!!
بارانك: امثال سلطانپورعقده ي خودكشي داشتندتوخودشوناراحت نكن عزيزدل برادر!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا