7/18/2005
ساندويچ براي اوسا كريم!!
بارديگردست پرتوان اوساكريم از آستين چندتن از ذوب شدگان مخلص بيرون زدوشماري از كفاررادرشهرلندن به خاك خون كشيد!!خبربيات است؟ نه خير!!شيرين كاري هاي سربازان اوساكريم بيات ناپذيراست!!هرگزوحاشا!!
درداستان بمب گذاري لندن دوچيزمايه ي تاسف اين حقيرسرپاتقصيرشد.نخست آن كه چرا اين بمب گذاري ها با وقت معاينه پزشكي يكي از حضرات دامن اضافه توي ميهن آريايي اسلامي درلندن همزمان نشد!!اين جوري هم آن حضرت دامن اضافه تو به لقاالله پرتاب مي شدودرآغوش حوريان ريزودرشت بهشت آرام مي گرفت(البته اگرتاكنون نسل حوريان بهشتي رابيماري ايدزبرنداشته باشد!!) وهم ما به نوايي مي رسيديم درنخستين گام ،از سه روزتعطيلي شيرين بابت عزاي عمومي براي آن سفركرده برخوردارمي شديم وبه كارهاي عقب افتاده مي رسيديم.خداراچه ديده ايدشايد هم دامن اضافه توي به لقاالله پرتاب شده ازكله گنده هاي شان مي بودوهرسال هم روزارتحال ملكوتي اش را تعطيل مي كردندكه اين جوري مي شد نورعلي نور!!(تصورش را بكنيد كه استاد تمساحي يا عاليجناب سرخ پوشي چيزي براي درمان بيماري قندخوني چيزي به لندن رفته بودوبه لقاالله پرتاب شده بود چي مي شد!!!)
نكته ي دومي كه مايه ي تاسف اين حقيرسراپاتقصير شدايجادتنگنادرشبكه هاي تلفن همراه لندن بود!!دلم كباب شد براي لندني هاي بي نوا!!براي نخستين باردرعمرشريف شان مجبورشدند براي تماس گرفتن با عزيزان شان انگشت رنجه كنند وچندبارشماره گيري كنند!!به هرحال خداوندباري تعالي هردردي كه به بندگان اش مي دهددرمان اش را هم مي دهد.جاي نگراني نيست.براي جلوگيري از لطمه خوردگي روحي ونوميدي معنوي ناشي از چندبارشماره گيري براي برقراري تماس با مخاطب مي توان لندني هاي همراه بازرامدتي براي درمان روحي به ميهن آريايي اسلامي فرستاد.اين حضرات به ويژه اگردرتجمعي پجمعي روبرودانشگاه تهران شركت كنند وببيند كه تلفن همراه اشان بالكل ازكارافتاده است پوست شان كلفت مي شودودرنهايت آسودگي مي توانند به لندن برگردندوبراي انفجارهاي بعدي هيچ غمي به خاطرراه ندهند!!
نكته ي جالب درانفجارهاي لندن ردگيري مرتكبين بوددرواقع سربازان گمنام مسيح درلندن مانند سربازان گمنام امام زمان درميهن آريايي اسلامي خودمان ثابت كردن كه پشيدن جنبه اي ( جنبيدن پشه اي؟) روي خس وخاشاك لندن هم ازنظرشان دورنمي ماند وهيچي نشده فيلم بمب گذاران مربوطه را هم پيداكرده اند!!عكس يكي ازاين بمب گذاران مايه حيرت وانگشت به دهاني حقير شد. جناب بمب گذاردرراه انجام وظيفه ي الهي چندساندويچ نيزبه همراه دارد!!آدمي كه مي خواهد خودش را به لقالله پرتاب كندساندويچ به چه كارش مي آيد؟!!به گمانم اوساكريم هوس ساندويچ كرده بودوبه اين بنده ي جان نثاردستورداده بود چندساندويچ با نان اضافي هم همراهش بياورد!!مي گوييد ساندويچ ها هم درانفجارها پودرشده اند!!!بايد بگويم كدوازچشم تان پنهان مانده است!!خدايي كه مي تواند درروزرستاخيزيكايك انسان هايي را كه جسم شان به خاك تبديل شده است به شكل نخست بازگرداندنمي تواندبا چندتا ساندويچ همبرگريا فلافل چنين كاررا انجام دهد؟البته كه مي تواند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا