7/20/2005
پاپ جان بي خيال شو!!
انگارجلدنمي دونم چندم هري پاترهم انتشاريافته است!!چندروزپيش داشتم روزنامه ي وزين شرق
راورق مي زدم(شرقي كه بعدازحماسه ي انتخابات اخيروزين تر هم شده است بالاخره روزنامه اي كه چندصباحي به شدت به قول مجريان صداوسيما هاشمي نامه شده باشدلياقت وزين ترشدن رادارد!!) كه اين مرتيكه بامدادك خودش را پرت كردوسط روزنامه ي وزين شرق ونعره زد هري پاتر!!هري پاتر!!!(نعره زدن همان وازخواب پريدن بارانك همان!!)انگشت گذاشته بودروي عكسي كه ازجلدكتاب جديد هري پاتر درروزنامه وزين شرق چاپ شده بود.نگاه تعجب زده ام را كه ديدگفت: سي دي شو دارم!!!
گفتم : اون فيلم اش بوداين كتابه عزيزدل برادر!!
گفت: سي دي اينو هم برام بگير!!
خبري چاپ كتاب جديد هري پاتر راكه ديدم داغم تازه شد!!چرابايدرهبرمسيحيان جهان منتقدآثارادبي باشدورهبرمسلمانان اين گونه نباشد؟!!جناب پاپ ، چي بوداسمش؟راتزينگركتاب جديدراانگاربه بادانتقادگرفته است.انگارجناب ايشان خيلي بي كارتشريف دارندودرجلدمنتقدادبي هم فرورفته اند!!آخركتاب داستاني كه براي كودكان نوشته شده است چه خطري مي تواند براي دين معظم مسيحيت داشته باشد!!خداوكيلي بچه ها خيلي هم ازداستان هري پاتر خوش شان هم مي آيد مثل همين مرتيكه بامدادك كه وقتي سي دي فيلم هري پاتررامي گذارد كلي حال مي كند!!!به نظرمن ازخواندن انجيل وسايركتاب هاي مقدس كه نمي خواهم آبروي شان را ببرم خيلي بهتراست!!!يكي هم برودبه اين پاپ بي نوابگويدبي خود انتقادنكن كه كتاب مربوطه را معروف ترهم مي كني!!!خداراشكردوران قرون وسطي به سرآمده است وگرنه بعيدنبودحضرت ايشان براي هري پاتر هم كتاب سوزي وسي دي سوزي جانانه اي راه بياندازد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا