7/23/2005
پمب گذاران اسلامي
انگاردوباره دست اوساكريم ازآستين عاشقان الله بيرون آمدو باغرش بمب هاي ذوب شدگان درعشق الهي پايتخت دولت فخيمه ي انگلستان را لرزاند!!جزيره نشينان انگلستان دوباره يك مثقال ازرعب ووحشتي راچشيدندكه مردم بيچاره ي عراق هرروزخرواربايدفروبدهند!!
بورژوازي اسلامي انگلستان بيانيه صادرمي كندكه اسلام را انگشت شماري تندروبه گروگان گرفته اندومسلمانان مسئول افراط كاري هاي آن يك مشت تندرونيستند!!راست هم مي گويندمسلمانان به ويژه مسلمانان مرفه انشاالله تعالي كه مسئول چنين كشتارهايي نيستنداما اسلام چطور؟اسلام عزيزهم مسئول نيست؟!!
موضوع مال امروزوديروزنيست تاريخ تمامي دين ها ازيهوديت ومسحيت بگيرتا آيين بودايي واسلام عزيزآكنده ازخشونت وكشت وكشتاراست!!!حقيقت محض انگاشتن هرآن چه دركتاب هايي متعلق به شونصد سال پيش آمده است چه دست آوردي جزاين مي تواند داشته باشد!!آدم سوزي هاي مسحيت وجهادهاي خون باراسلام عزيزراهيچ گاه نمي توان فراموش كرد!!كوتاه آمدن دربرابرنابخردي هاي آشكارولي لي به لالاي باورهاي مضحك گذاشتن دست آوردي جزپنجول كشيدن مذهب به چهره ي انسانيت درسراسرجهان نداشته است!!اكنون بيش ازهرزماني آشكارشده است كه دين را بايدبه كنج حوزه ي خصوصي پس راند!!!بانهادي كه براي همه ي پرسش ها پاسخ ازپيش آماده داشته باشد،حقيقت رافقط نزدخودمي پنداردوتنهاراه خوشبختي را راه خود، راه مماشات درپيش گرفتن اشتباهي مرگ باراست!!
دراين ميان برخوردمليح چپ افراطي بابمب گذاران مذهبي از همه خنده دارتراست ويادآوربرخوردروادارانه ي چپ ايراني بامذهبيون درسال هاي آغازين انقلاب. چپ ايراني، امام راحل راضدامپرياليست وضدامريكايي مي انگاشت چپ افراطي درسراسرجهان نيزمذهبيون بمب گذار راضدامپرياليست وضدامريكايي مي انگارد.چپ ايراني ضديت امام راحل وداردسته اش با دمكراسي وآزادي زنان وهزاران موضوع بنيادي ديگررازيرسبيلي ردكردچپ افراطي نيزهمين اشتباه راهم اكنون درباره مذهبيون بمب گذاركنوني مرتكب مي شود!!پشت پازدن چپ به ميراث سكولاريستي اش همواره ازاشتباهات مهلك اين جريان بوده است!! راندن مذهب به كنج خلوت حوزه ي خصوصي گريزناپذيراست!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا