7/27/2005
حقيقت نزدهيچ كس نيست!!
نسبي گرايي پسندروزاست وباهيچ كس نمي تواني دوكلمه اختلاط كني تا مي خواهي سخني بگويي فوري مي گويدواقعيت وحقيقت يعني كشك ودرنتيجه هرحرفي هم بخواهي بگويي كشك است!!آدم به همان اندازه كه گه گيجه مي گيردخشمگين هم مي شود!!
يكي از همكاران اداره ي خودمان هم به شدت دچاراين بيماري شده است وباكساني هم نشست وبرخاست مي كندبه اين بيماري اش دامن مي زنند!!(البته به غيرازخودم!!)سركلاس يكي از روشنفكران بهداشتي مي رودپديدارشناسي هگل مي خواند!!به من هم گفته بودباهم برويم ولي من گفتم استادتان فارسي بلدنيست حرف بزند!!ازسطح سوات من بالاتراست!!فارگليسي به مزاجم نمي سازد!!!
گفت: اگركاپيتال ماركس بودباكله مي آمدي!!سوسياليست كثافت!!!
شش هفت ماهي مي شودكه درمكتب استادپديدارشناسي هگل مي خواندوپدرما را درآورده است!!بعدازظهري كه كلاس داردفرداصبح اش دراداره داستان داريم!!پريروز مي گفت آن ماركس تان هم ازكون هگل مي خورد!!!
اين همكارما به شدت منكرهرگونه واقعيتي است ومن هم هرازگاهي كه سرحال باشم بخواهم اندكي پاسخ اش را بدهم درهمان گام نخست گيرمي كنم!!
سرداستان انتخابات هم جناب ايشان راي نداداما تحليل اش اين بودكه فرقي نمي كندچه كسي باشدوتحريميان هم مخ شان تاب دارد!!وقتي كه امضاء استادهگل شناس اش را پاي بيانيه ي دفاع از عالي جناب سرخ پوش نشان اش دادم خيلي جا خورد!!به شوخي گفتم: ناراحت نشودست برقضارفتارش درحوزه ي سياست هگلي هگلي بود!!!پاسخي ندادحسابي توي ذوق اش خورده بود!!مي گفت مي روم ازخودش مي پرسم!!جرات نكردمستقيم بپرسدوبه صورت ناشناس براي جناب استادنامه ي الكترونيكي فرستادواستادهم هم كس شعرهايي را كه روشنفكران هوادارعالي جناب سرخ پوش مي بافندتحويل اش داد!!حالا ديگرصددرصدمطمئن شده است كه هيچ واقعيت وحقيقتي وجودندارد!!همه درست مي گويندوبه تعدادآدم ها حقيقت داريم
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا