8/02/2005
به دادمسلمانان بوسني برسيد!!
خبرگزاري استكباري رويتر كه ماسرانجام پي نبرديم" رويتر"است يا" رويترز"،خداخودش مي داند،گزارش داد كه خيل مسيحيان مومن باسربه سوي درختي دريكي از شهرهاي شمال باختري بوسني دويده اندتاسيماي مسيح رادرشاخه ي بريده اي ازدرخت پيش گفته به چشم سرببينند(ما كه ازپسنداين مسيح رحمت الله سردرنياورديم يك باردرساندويچ پنيررخ مي نمايد،يك باردرديوارشوره زده كناربزرگ راه ،اكنون نيزدرشاخه ي بريده ي درختي!!قدرت اوساكريم را بنازم كه چه ها نمي كند!!).گمان نكنيدكه خبرگزاري استكباري پيش گفته همين جوري كشكي كشكي اين خبرراازتوي خشتك اش درآورده است ، نه سرچشمه ي خبرهم يكي از روزنامه هاي بوسني بوده است.لازم به گفتن است كه سيماي مسيح رحمت الله راازفاصله ي نزديك نمي توان دردرخت معجزه تماشاكردبايد اندكي فاصله بگيريدتاكامياب شويد.
جماعت خدانشناس هم كه انشالله تعالي خوداوساكريم ريشه اشان راازاين كره ي خاكي بكنادطبق معمول ان قلت آورده اند كه نه بابااين هم يكي از بازي هاي طبيعت است .درموردآن تمثال شوره اي كناربزرگ راهي درينگه ي دنياهم همين حرف ها رازده بودند.خوش بختانه مومنان تشنه ي آيات خدايي سخنان اين شك ورزان را پشم شان هم حساب نمي كنندگله وارمانندگوسفندان رام خداوندبه سوي درخت معجزه سرازيرشده اند،زانوي نيايش خم كرده اند،شمع خضوع برافروخته اند،پول سخاوت افشانده اند وپوست ازدرخت بركنده اند به تبرك وسوقات!!!
كاربه آن جا كشيده است كه اسقف ناحيه هم به زيارت درخت معجزه شتافته است وبراي زائران روضه هم خوانده است.خوشا به سعادت شان.
دراين ميان مسلمانان بوسني سرشان بي كلاه مانده است وچشم اميدشان به برادران وخواهران شان درميهن آريايي اسلامي.به راستي چه بايدكرد؟درست است كه سرقضيه ي جنگ دربوسني كلي به مسلمانان بوسني ازپول نفت ميهن آريايي اسلامي داديم اما سرانجام سربه آستان آمريكاي جهان خوارگذاشتنداما اين بارقضيه شوخي نيست بايدكاري كنيم كه مسلمانان سرشكسته نشوند!!دم دست ترين راهكارصدوردرخت هاي معجزه ازميهن آريايي اسلامي به بوسني است!!اين حقيرنگارنده اين ستون به شخصه هزاران درخت درروستاهاي گيلان ومازندران سراغ دارم كه معجزه گرند.شمالي ها هم اسم شان را گذاشته اندآقادار!!(ربطي به اين آقاندارد!!گفته باشم!!).يعني كم نداريم.فقط بايد انواع پارچه مارچه ها وطلسم پلسم ها راازروي شان برداريم كه مبادابرادران وخواهران مسلمان بوسنيايي خداي نكرده فكركنندكه براي شان درخت دست دوم مي فرستم!!خوشبختانه برخي ازاين آقادار ها تنه اشان مانند معماهاي جورچين به قول فرنگي ها پازل پوست پوست شده است وبه راحتي مي توان براي تبرك آن ها راازتنه جداكرد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا