8/07/2005
خداحافظي بامدادك با سيدخندان
سيدخندان گرامي اميدوارم به هركجا كه مي روي دست اوساكريم ياروياورت باشد!!درمدتي كه تو برصندلي رياست جمهوري جا خوش كرده بودي ميهن آريايي اسلامي به قول آقا كه خداسايه اش را ازسرتو كم نكند" شاهد تلاش جدى، پرحجم و سخت دولتمردان بود كه نتيجه آن پيشرفت هاى فراوان در عرصه هاى مختلف صنعتى، كشاورزى، علمى، فناورى و خدمات بود"(گيرم كه بابايي بگويد خالي بندها ازكفارهم بدترند!!) اين توفيقات از حافظه ي من وبارانك وتمامي اقشارملت درصحنه زدوده نخواهد شد!!تصورش را بكن كه تو تداركاتچي ناقابلي بيش نبودي واين همه كاركردي راستي راستي دسته پنجه ات دردنكناد!!سرآخرهم مثل بچه اي سربه راه قدرت را تحويل رييس جمهورمادلن دادي وهمين دمكرات منشي ات همه راكشته است!!پامريزاد كه چنين خرامان از نردبان قدرت بالاو پايين مي روي!!به اين روشنفكران نمك نشناس توجه نكن وبه اين مردم پاپتي محل مگذاراين شاهكارهاي تو قطعاً نزد خداوند متعال داراى پاداش و اجر خواهد بود. همين كه بستر مردم سالارى اسلامى را چنين گل وگشاد پهن كرده اي ورفته اي خودش شايسته ي تحسين است اگرهم بعدي ها توي اين بستر پي پي كردند تو چه گناهي كرده اي؟ اگربارانك روي فرش بشاشد( ماماني مي گويد نگو شاشيدن بگو جيش كردن!!اما خودم اين واژه را ازبابايي آموختم!!) كه نبايد ملت يقه ي مرا بگيرند!!نسل جوان ميهن آريايي اسلامي كه من هم جزوشان هستم لبخند هاي دندان نماي ترا فراموش نخواهندكرد و در اين راه تهديد ها و توطئه هاى قدرت طلبان جهانى نيز تاثيرى نخواهد داشت!!
يكى از نكات مثبت تو،ماست وارگي و بي خيالي تا لحظات آخر وايجادپيوند عاطفى با آقا بود اميدوارم ايشان هم لطف كنند وشما را به مجمع
ته اش خيس بفرستند ودرجوارسايرمايه داران آن جا صفايي ببريد!! تدين و نجابت ذاتى شما پيروجوان وخردكلان را مجنون كرده است. البته بارزترين خصوصيت شما در اين دوران مايوس كردن دشمنانى بود كه انتظار داشتند رئيس جمهور زيرآب نظام را بزند، اما تو به آن ها ثابت كردي كه بايد بروند كشك شان را بسابند .توثابت كردي كه ميهن آريايي اسلامي جمهوريت بدون اسلاميت يعني كشك!!مردم سالاري بدون اسلام عزيز يعني كشك!!جامعه ي مدني يعني مدينه النبي!!
امروز در حالى دولت(شامبولت را نمي گويم!!) را ترك مى كني كه به فرمايش خودت"ه چشم انداز بيست ساله كشور با اهدافى بلند و قابل تحقق تدوين شده و اين نشان دهنده ثبات، امنيت و توانمندى هاى بالاى كشور است" و خيال همه ما هم آسوده است راستي راستي دستت دردنكنه!!اميدوارم هرچه زودترگفت وگوي تمدن ها را به سروساماني برساني كه اين بابابي هي نگويد گفت وگوي تمدن ها به آب گوزيد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا