8/13/2005
ساده زيستان ازراه مي رسند!!
خانم هاي اداره حسابي پريشان شده اند!!چرا؟ به خاطراطاعيه اي كه اداره ي حراست منتشركرده است ودرتابلوي اعلانات نيز نصب كرده اند!!جناب مديركل حراست دراين اطلاعيه شايسته دانسته است نظربه آن كه برخي ازبانوان همكاردرمحيط كاري رعايت حجاب اسلامي رانمي نمايندمديران كل محترم به آنان ابلاغ نمايند تاشئونات اسلامي وارزش هاي اخلاقي رارعايت كنند ودرمحل كارباحفظ كامل حجاب اسلامي حضوريابند.
رندان زمانه مي گوينداين كارحراست درواقع خوش رقصي براي ساده زيستاني است كه به زودي ازراه مي رسندوگرنه بانوان گرامي سال هاي سال است كه اسلام عزيزرابه شدت دچارخطركرده اندكسي هم به آن ها كاري نداشته است!!
جالب اين جا است كه هردوگروه بانوان اداره يعني خوش حجابان وبدحجابان براثراين اطلاعيه به هيجان آمده اند وشتابان نزداين حقيرآمده اند واعلام مواضع كرده اند!!
نخست ازگروه خوش حجابان، بانويي كه چادربه سرمي كندوصورت اش را با مقنعه درقاب لوزي مي گذارد به سراغم آمد.مي گفت چرافقط خانم ها؟ خودشما چرا بايد كفش تابستاني بدون جوراب بپوشيد يا آن يكي چراپيراهن آستين كوتاه پوشيده است؟
گفتم: اعلاميه مربوط به خواهران!! است نه برادران!!برادران شلوارك هم بپوشند خيالي نيست!!تازه يادتان باشد الرجال قوامون النساء!! اين كه چيزي نيست ما حق داريم 4 تا زن داشته باشيم!!شما چي؟ تازه ديه اتون هم نصفه است!!شهادتون هم نصف آقايون!!نصف مردهم ارث مي بريد!!
هاج وواج مانده بود نگاهم مي كرد!!گفت: يعني صبح ديگه نمي آي ازما بربري بگيري؟!!
دست گذاشت روي نقطه ضعف ام!!ناچارشدم يك آيه في المجلس ازخودم دربياورم: باشه بابا!! النساء قوامون الرجال!!!
خنده كنان رفت!!پشت بندش يكي از بانوان آخرين مدل اداره ازراه رسيد.
رسيده نرسيده گفت: هرچه مي كشيم از دست شما تحريميان است!!
خودش به عالي جناب سرخ پوش راي داده بود.درهردو دور!!.مي گفت رييس اداره نهي از منكرش كرده كه مقنعه را جلوتربكشد كه حتي يك تارموي اش هم پيدا نباشد!!
گفتم : شعرايرج ميرزارا براي اش مي خواندي!!
اين همه خنده كنان راهش را كشيد ورفت!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا