8/16/2005
تابلوي جنجالي!!
تابلوي اعلانات اداره امان يك زكي گفته است به صفحه ي حوادث روزنامه هاي وزين ميهن آريايي اسلامي ازبس كه جنجال خيزشده است.پس از آن اطلاعيه بانوان ستيزكه داستان اش را گفتم(راستي يكي رفته است آن اطلاعيه را كنده است وتنهااندكي از گوشه اش به جا مانده است.به گمانم كاريكي از بانوان ناقلا باشد!!الله اعلم!) چشم مان به جمال آگهي نام نويسي براي عمليات استشهادي(بخوانيد انتحاري) روشن!!راستي راستي كه ايران شده اسپانيا مهدي بيا مهدي بيا!!آگهي به اندازه ي كف دست است وگوشه ي بالا سمت راست آن آراسته است به نشان قرارگاه عاشقان شهادت.از اين نشان هايي كه پراست از جملات عربي، مسلسل و مشت گره كرده.برپيشاني آگهي نيزپس از بسمه تعالي( چي كاركردي تا حالا؟!) جمله اي گران سنگ از مقام معظم رهبري مدظله العالي( حالا اين مدظله العالي يعني چي؟) آمده است كه فرموده اند عمليات استشهادي اوج عظمت يك ملت واوج حماسه است( جسارت است اما حقيربايك نكته ازسخنان گهربارايشان مخالفم.به نظرمن اوج عظمت چندملت هم مي تواند باشد چرا فقط يك ملت!!!). بعدهم نوشته بودكه دوتا عكس 6در4 بياوريدفلان جا وازاين حرف ها. نخستين باركه آگهي راديدم شماره تلفن داخلي يكي از همكاران به نام يعقوب نواز يا ايوب نواز را هم با خودكارآبي زير آگهي اضافه كرده بودنداما وقتي آبدارچي اداره را آوردم كه آگهي را نشان اش بدهم يكي بخش خودكارنويس را قلوه كن كرده بود( به گمانم كارخوديعقوب نوازيا ايوب نواز بود!!الله اعلم!!).آبدارچي اداره امان جوانكي است وبه شهردارمادلن راي داده است. باورنمي كردچنين چيزي درتابلوي اداره زده باشند.وقتي هم كه روبروي تابلوايستاده بوديم وگفتم كه بايد برودنام نويسي كند چون به شهردارمادلن راي داده است. گفت كون لق رييس جمهور!!( جوان هاي امروزي خيلي بي تربيت شده اند!!) .گفتم ساده لوح اين كاررادست آويزكرده اند تا به بروبچه ها ناني برسانند.گفت اين پول ها ازگلوي ما پايين نمي رود!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا