8/22/2005
خوبان بي دست وپا
رييس جمهوررجايي وارمندناك با مهره هايي كه دردولت اسلامي اش چيده است به راستي همه را انگشت به دهان كرده است وازجمله ملت درصحنه را كه بااين انتخابات مشت محكمي بردهان خودش نواختند( بيچاره ها خسته شده بودند ازبس به دهان استكبارمشت زده بودنديك بار هم مي خواستند ببينند اين مشت ها چه مزه اي دارد!!). برخي شان كه هفت تيركش وششلول بندمادرزادند بماند(يكي شان هم كه درروزروشن سينه ي يكي از برادران را گازگرفته است جاي شكرش باقي است كه بايكي از خواهران سرشاخ نشده بود!!) آن هايي هم كه هفت تيركش نيستندماشاالله ماشاالله سابقه گرداندن يك نانوايي(به قول امام ره!!) را دركارنامه اشان ندارند(بگذريم آن هايي هم كه چنين سايقه اي داشتند هيچ غلطي نتوانستند بكنند، بازهم به قول امام ره!).نه به آن شوري شوركه كه دركابينه ي سيدخندان و عالي جناب سرخ پوش حضرات وزرا هركدام شان شونصدسال سابقه ي وزارت درتمامي وزارت خانه ها داشتند نه به اين بي نمكي كه برخي از حضرات دولت رييس جمهوررجايي وارمندناك فاقد هرگونه سابقه اند.توي اداره ي ما هم اكثرهمكاران درپي يافتن سابقه ي وزيرپيشنهادي وزارت خانه ي خودمان هستند.خودم چندروزپيش رفته بودم پيش يكي از دوستان قديم كه دستي دركارنشردارد.طبق معمول اين روزها بحث كشيد به رييس جمهوررجايي وارمندناك ووزراي پيشنهادي اش.تا اسم وزيرپيشنهادي وزارت خانه ي خودمان را گفتم اين رفيق ما كه ده سالي كارمند بودوبعدخودش را بازخريدكردودررفت خنده كنان گفت مي شناسمش!!
گفتم: چگونه آدمي است؟!!
بازهم خنده اي كردوگفت: بي دست وپا و نيك نفس!!ملغمه اي ازبي عرضه گي وخوش جنسي!!
بعدبرايم تعريف كردكه دردوران كارمندي اش بارييس اداره اختلاف پيداكرده بوديك راست رفته بود پهلوي رييس بالادست اين رييس وهرچه ازدهان اش درآمده بودبارش كرد!!آن رييس بالادست همين وزيرپيشنهادي امروزي رييس جمهوررجايي وارمندناك است!!كلي از بي دست وپايي طرف حرف زدوبه قول خودش از مديريت درحدصفرطرف!!سرآخرهم گفت كه البته آدم بسيارخوبي بودچون مي توانست باقدرتي كه داشت دمارازروزگارش دربياورداما هيچ گاه ازقدرت اش استفاده نكرد!!
بااين حساب خوشا به حال رندان كه درسايه ي چنين مديراني بره كشان شان مي شود!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا