8/23/2005
اوسا کريم اهل سخت گيري نيست!!
خودم هرگزنديده بودم که مسلماني درصف نمازجماعت ودرمسجدکه به قول امام (ره) سنگراست وبايدسنگرها را حفظ کردروي صندلي بنشيندونمازبگزارد!!(البته اين حقيرازخيلي بچگي ديگرپاي اش ازمسجدها بريده شده است!چه کارکنيم سعادت نداريم ديگر!!) اما چون مي دانم که اوساکريم چقدرهواي بندگان اش را داردبه هيچ وجه ازعکس زيرکه شاه عربستان را درمسجدونشسته برصندلي درحال نمازگزاردن نشان مي دهد تعجب نکردم.به هرحال گمان نکنيداين هم از امتيازهاي ويژه ي بزرگان است فرودستان هم مي توانندبرصندلي جاخوش کنندونمازبخوانند.باکي نيست.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا