8/30/2005
سر ما را دورديدند
دراين چندروزي كه به ولايت رفته بوديم ونه به روزي نامه هادست رسي داشتيم ونه توانستيم باخودمان اينترنت كنيم(راستش را بخواهيد درباغچه ي خانه ي پدري قدري هم بيل زديم) چه چيزها كه درميهن آريايي اسلامي وسراسر گيتي رخ نداد.براي ثبت درتاريخ هم كه شده ناچارم عطف به ماسبق كنم .
سكته مي كني زودتربكن: خبرسكته ي جناب زواره اي خلدآشيان را كه خواندم به هيچ وجه دچارشگفتي نشدم.راستش را بخواهيد ايشان بايدزودترهم سكته مي كردندازغم اين همه نامرادي ها.خداوكيلي من هم اگرجاي ايشان بودم(گرچه تكيه برجاي بزرگان نتوان زدتخمي تخمي) وازدوران آدم ابولبشرنامزدهرچه انتخابات ريزودرشت ميهن آريايي اسلامي شده بودم ومي ديدم به جاي من آدم صفركيلومتري چون رييس جمهوررجايي وارمندناك رابه جاي من ازدرون صندوق بيرون آورده اند همان شب اعلام نتايج سكته مي كردم اساسي.من هم اگربه جاي ايشان بودم ومي ديدم كه بابت چندلقمه زمين ناقابل كه بالا كشيده ام وتازه اثبات هم نشده است (الله اعلم)ردصلاحيتم مي كنند(علي رغم اين كه ازهمه ي نامزدها ي انتخابات چندين فقره بيشترشورت پاره كرده ام) درحالي كه فردي كه نمي خواهم نامش را ببرم(باآبروي مسلمانان نبايد بازي بازي كرد) خاك ميهن آريايي اسلامي را به توبره كشيده است ردصلاحيت كه نمي شودهيچ به دوردوم هم راه مي يابد وبسيارازمنورانديشان پسانوگراوفروسنت گرا براي تشويق كردن اش جيغ بنفش مي كشندوشهررابراي تشويق اش سهميه بندي مي كنندپيش از انتخابات سكته مي كردم.
مردان خداپرده پندار را جرواجر مي كنند: يكي از مردان خدادرينگه ي دنيادرروزروشن(ياشايد هم شب تاريك) وازصداوسيماي ينگه ي دنيا جماعت را به كشتن هوگوچاوزرييس جمهورسوسياليست ونزوئلا فراخوانده است(نمي دانم چراتا نام چاوزرا كه مي شنوم ياد آن چپيه برادران ذوب درولايت مي افتم كه درديدارازايران به گردن انداخته بود). به نظرحقيرجناب ايشان كه ازمردان خداي ينگه دنياهستنددارنداستعدادشان رادرينگه ي دنيامفت مفت هدرمي دهندتشريف بياورند ميهن آريايي اسلامي بلكه دردولت هفت تيركش ها جايي هم نصيب ايشان شودبراي محكم كاري سراسراندام مبارك شان را چپيه پيچ كنند پربدنيست.بي خيال هوگوچاوز.
بازاين چه شورش است: برادرصدام حسين درنامه اي خطاب به خانواده ي گرامي اش ازآرزوي شهادت درراه فلسطين سخن رانده است.اين حرف كسي كه ازنوشيدن شربت شهادت درراه ميهن عربي اسلامي اش شانه خالي كردبي گمان جزوخالي بندي هاي بزرگ است.ولي خداوكيلي تصورش را بكنيد كه جناب برادرصدام حسين به شهادت مي رسيدچي مي شد.يك دم به اين عبارت بيانديشيدشهيدصدام حسين.محشراست خداوكيلي.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا