9/07/2005
ماشاالله به صفارهرندي
لابد هفته نامه ي وزين كتاب هفته را مي شناسيد.صاحب امتيازوزارت ارشاددام ظله.مديرمسئول وزيرسابق ارشاد.اوخي حيووني. ديروزرفته بوديم همراه عيال به تماشاي كتاب درراسته ي كتاب فروشي هاي خيابان كريم خان. عيال يكي از اين كتاب هاي روان شناسي پوان شناسي را خريد.پول اش را حساب كردوراه افتاد كه برويم.گفتم يك نسخه هم كتاب هفته بگير.اين هفته نامه ي وزين را كتاب فروشي ها به رايگان به مشتريان مي دهند.دكه هاي روزنامه فروشي هم 100 تومان مي فروشند.ناقابل. سرتان را دردنياورم عيال رفت پي كتاب هفته ي رايگان.جوان كتاب فروش هم درجواب اش گفت: خدابيامرزد.وزيرجديدتعطيل اش كرد.تقصيرشما است كه رفتيد راي داديد.
عيال هم درپاسخ گفت: ما راي داديم؟ عمرا.
رفتم سراغ جوان كتاب فروش گفتم: برو اين حرف ات را به آن آقا بگو.
جوان كتاب فروش به سمتي كه اشاره كرده بودم نگاهي انداخت وزدزيرخنده.خنده كنان گفت: جرات نمي كنم.
ازخنده ي جوان كتاب فروش آقايي كه داشت قفسه ها را ديد مي زدبه سوي ما برگشت. جناب آقاي محموددولت آبادي صلوات الله تعالي .
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا