9/19/2005
سعيدحجاريان: ما اعتقاد داريم كه ممكن است در مقاطعي، ما با رهبري اختلاف نظر داشته باشيم. اختلاف نظرهاي مان را به ايشان مي گوييم و نظرمان را مي نويسم و خيلي مودبانه به ايشان ارايه مي دهم.
بامدادك: همين ادب تان ملت را كشته است
بارانك: اختلاف نظر؟ استغفرالله توبه
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا