9/13/2005
فرديد واژه ساز
درروزنامه ي وزين شرق يكي از دوست داران جناب احمدفرديد درذكرسجاياي ايشان سرقلم رفته اند.آن چه
دراين ستايش نامه براي من جالب است واژه سازي جناب فرديد دامت بركاته است. نويسنده مقاله پس ازقلم فرسايي درباره ي آشنايي ژرف استاد با زبان هاي باختري وخاوري از فارسي وعربي ويوناني بگيرتا پهلوي وسانسكريت ولاتين وآلماني و سه تا نقطه ،نمونه هايي از هنرواژه سازي استاد فرديد را درنوشتارش آورده است كه به راستي براي هرواژه سازي آموزنده است. اين حقيركه دست كوتاهي در واژه سازي دارم به راستي فيض بردم وسرمست شدم .همين الان كه دارم اين مطلب را سرصفحه كليد مي روم لول لول هستم تا سرحدنشئه گي. اميدوارم اين نمونه ها شمارانيزسرمست كند:
دمكراسي = سلطنه الدهما
ليبراليسم = اباحيت

انديويدواليسم = انانيت(گورباباي فردگرايي)
كلكتيويسم = نحنانيت(گورباباي جمع گرايي)
تا يادم نرفته بگويم كه درلابلاي نوشتارنويسنده مي توان واژگاني را يافت كه نشان گر پيروي ايشان ازسرمشق واژه سازي استاد فرديد است مانند تعاطي، مكانت،مثبتات ومداقه.اي كاش ايشان نوشته بودندكه اين واژگان را براي چه مفاهيمي ساخته اندكه بيشترفيض مي برديم
.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا