9/21/2005
پيش بيني ناپذيري را عشق است
درميهن آريايي اسلامي ،حضرات از خود آقا بگير تا ذوب شدگان خط مقدم پيكاربا استكبار،ازپيش بيني ناپذيري ملت درصحنه دادسخن مي دهندوخوش خوشان شان مي شود. علما هم از لج اين جماعت هم كه شده مي گويندپيش بيني ناپذيري يكي از نشانه هاي توسعه نيافتگي است. همين چندروزپيش بودكه نتايج انتخابات درآلمان منتشرشد وكمابيش با پيش بيني هاي موسسه هاي نظرسنجي مو نمي زد.راستي راستي كه جل الخالق.رييس جمهور رجايي وارمندناك هم كه خودش را دستاورد پيش بيني ناپذيري ملت اسلام پناه مي داند چندين بارازاين ويژگي ستايش كرده است.جالب اين است كه ملت پيش بيني ناپذيرهم جناب رييس جمهوررجايي وارمندناك را به نمادپيش بيني ناپذيري تبديل كرده اند.باورتان نمي شود چندروزپيش يكي از دوستان دوران دبيرستان عيال كلبه ي درويشي ما را با قدوم خودپرنوركرده بودند.دوست اعيال ازازدواج خواهرچهل ساله اش مي گفت. بعد هم گفت كه خبراين ازدواج مثل توپ درميان اقوام صداكرده است. همه را متعجب كرده است درست مثل برنده شدن رييس جمهوررجايي وارمندناك درانتخابات. راستش دهان عيال هم ازشنيدن خبرازدواج خواهردوستش كمي تا قسمتي وامانده بود.وقتي كه دوست عيال تشريف بردندپرسيدم چراازازدواج خواهرش تعجب كردي؟
گفت : چون هم سنش زياد بود، هم بدگل بود وهم خجالتي.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا