9/26/2005
دلم براي اوسا كريم مي سوزد
جريده ي شريفه ي نيويورك تايمز چندروز پيش نوشته بود كه بمب گذاران لندن دوهفته پيش ازعمليات انتحاري به قول آن وري ها وعمليات استشهادي به قول اين وري ها، يك بارهم به طور رزمايشي( به قول خواهران وبرادران نظامي) عمليات شان را به اجرادرآوردند. آدم چارشاخ مي ماند از كرامات اين بروبچه هاي مذهبي. دارند مي روند براي رضاي خاطراوسا كريم خودشان وجماعتي را كشتارمندانه به لقاالله پرتاب مي فرمايند اما چندان به خود اوسا كريم بي نوا هم اعتماد ندارند وبمب هاي شان را چندبارامتحان هم مي كنند.يكي نيست بگويد اگربه اوسا كريم ايمان قلبي داريد چرا منفجرسازي بمب ها را نيز به يد (منظوردست است نه آن ماده ي شيميايي كذايي)با كفايت وي نمي سپاريد عزيزان دل برادر؟
جالب است كه همين حضرات معتقدند اوسا كريم تمامي بلاياي طبيعي از كاترينا و پاترينا بگير تا زمين لرزه ي بم وچين وماچين را طبق برنامه براي پوززني بشر دوپا به صورت سفارشي ارسال مي كند اما پاي عمل كه به ميان مي آيد حتي بمب گذاران استشهادي انتحاري نيز اوسا كريم را به پشم شان حساب نمي كنندومي چسبند به اصل "كارازمحكم كاري عيب نمي كند". رندان مي گوينداين حضرات هم ته دل شان به وجودمبارك اوسا كريم ايمان ندارند.بميرم براي مظلوميت اوساكريم.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا