10/02/2005
عکس روز
عکس هاي صفحه نخست اين روزنامه ي وزين شرق گاهي به راستي شاهکاراست.ازجمله عکس امروز اين روزنامه.اگرازکيسه ي خليفه بخشيدن نباشداين عکس را تقديم مي کنم به همه ي آن هايي که از ترس آن به اين راي دادندوازلج اين به آن.به تمامي اصحاب هاشمي نژاد.


ازنگاه هواداران عالي جناب سرخ پوش
رييس جمهوررجايي وارمندناک: سرخ پوش جان به دادم برس فکرنمي کردم تخمي تخمي بشوم شهردارايران.
عالي جناب سرخ پوش: سعي مي کنيم زيرعباي خودمان براي تو هم جايي باز کنيم.فقط يادت باشد آن زيربا روشنفکران هوادارما دست به يقه نشوي.

ازنگاه هواداران رييس جمهوررجايي وارمندناک
رييس جمهوررجايي وارمندناک: اين قدرکارشکني نکن بگذاريک خورده نفت بريزم توي سفره ي مردم.
عالي جناب سرخ پوش: من چي کاره بيدم؟

ازنگاه تحريميون
رييس جمهوررجايي وارمندناک: بازي تمام شدعزيزدل برادر.اخماتو واکن.
عالي جناب سرخ پوش: قرارما اين نبود.خيلي ضايع شديم دراين داستان
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا