10/08/2005
اندرحكايت سكولاريسم ملي گرايان

جناب پرويز ورجاوند سخن گوي جبهه ي ملي ايران درروزنامه ي شرق درپاسخ به مقاله ي هوشنگ
ماهرويان
نوشته اند كه "دولت جبهه ملى ايران به رهبرى روان شاد دكتر مصدق در طول دوران نهضت ملى در راستاى كوشش هاى آزاديخواهان ملى گراى دوران مشروطيت در نهايت زبردستى و هوشمندى توفيق آن يافت تا بركنار از ايجاد تنش هاى شديد در جامعه در عمل و نه در قالب تئورى پردازى در طول ۲۸ ماه اداره كشور در بحرانى ترين شرايط ممكن اصول سكولاريسم را به كار بندد و با آگاهى، از دخالت دين در كار دولت جلوگيرى به عمل آورد." جناب ايشان درنهايت فروتني ازآوردن مصداق ادعاي شان خودداري فرموده اند اما ازآن جا كه به نظر اين حقيركمك به آزاديخواهان ملي گرا درنهايت كمك به ميهن آريايي اسلامي است چندمصداق درتكميل سخنان ايشان درطبق اخلاص مي گذارم انشاالله قبول حق بيفتد:

* روان شاد دكترمصدق براي آن كه وفاداري خودبه شاه ونظام سلطنت مشروطه را اعلام كند كاغذعادي را قابل نمي دانست وقرآن را امضاء مي كردوبراي اعليحضرت مي فرستاد. روان شاد دكترمصدق در سخن راني ها وپيام هاي شان همواره اسلام عزيز وايران عزيزراكنارهم مي آورد ودرواقع ايشان را بايد مخترع عنوان ميهن آريايي اسلامي ناميد. روان شاد دكترمصدق درراستاي سكولاريسم وجلوگيري از آزادي هايي كه اسلام عزيز براي زنان قائل است ازدادن حق راي به زنان نيزخودداري كرد.
* وزير خارجه ي روان شاد دكترمصدق ، باقركاظمي نامي بود كه جناب مسواك يزدي بايد مي رفت جلوي تعصب مذهبي ايشان لنگ مي انداخت.
* وزيرفرهنگ روان شاد دكترمصدق پزشكي به نام مهدي آذربود ونخستين اقدام شان درراستاي سكولاريسم بستن مدارس مختلط دخترانه پسرانه بود.
اميدوارم باذكراين مصداق ها سكولاربودن حضرات به طوركامل جا بيفتد.خوانندگان عزيز هم اگرمصداق هايي به ياد دارند درطبق اخلاص بگذارند كه بسي صواب دارد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا