10/17/2005
عجب چانه اي دارد استكبار

ملت درصحنه ي عراق نيزباحضوربيش از پنجاه درصدي درهمه پرسي قانون اساسي مشت محكمي
بردهان استكبارجهاني به سركردگي آمريكا كوبيد. نمي دانم بااين همه شباهتي كه ملت درصحنه ي عراق با ملت درصحنه ي ميهن آريايي اسلامي دارد چرادرجنگ هشت ساله همديگررالت وپاركردند. قربان حكمت اوساكريم بروم. البته بايد انصاف داد كه كارملت درصحنه ي عراق براي مشت كوبيدن بردهان استكبارجهاني از كار ملت درصحنه ي ميهن آريايي اسلامي آسان تر بود است زيرا استكبارجهاني درست زير مشت شان قرار داشت وتوانستند با چند رقص پاي ساده و دوسه تا هوك چپ وراست دهن استكباررا سرويس كنند. ملت بيچاره ي ميهن آريايي اسلامي مي بايست سال ها دوندگي كند تا استكباررا سربزنگاهي گير بياورد ومشتي برگوشه ي چشمان خون بارش بنشاند. بگذريم. گويا حضور ملت درصحنه ي عراق درهمه پرسي چنان پرشوربوده است كه جاي جاي(به قول بروبچه هاي صداوسيماي ميهن آريايي اسلامي ) سرزمين عراق به ويژه بلاد متبركه اشان پراز عراقي هاي سرانگشت سياه شده است. البته هنوز مشخص نيست اين سرانگشتان سياه مال اين انتخابات است يا انتخابات مجلس در شش هفت ماه پيش. چون بسياري از حضرات دست شان را ازآن پس نشسته اندوحتي با تيمم نمازخوانده اند.
بندهايي ازقانون اساسي عراق كه سبب شد تا ملت درصحنه ي عراق حضورپرشوري ازخودشان دروكنند( به قول مهران مديري درسريال شب هاي برره. اگربدانيد چه بساطي است درميهن آريايي اسلامي.ملت همه به زبان برره اي حرف مي زنند. حتي بامدادك هم به من مي گويد چه حرفي از خودت دروكردي.باورتان نمي شود درجلسه اي اداري هم رييس جلسه وقتي مي خواست درباره ي موضوعي راي گيري كند خطاب به ما گفت لطفا از خودتان راي دروكنيد):
بند يك: حق آزادي بيان(ايكي ثانيه پيش از به لقاالله پرتاب شدن توسط انفجار برادران انتحاري، فرياد "كمك كمك" سردادن حق تمام آحاد ملت درصحنه ي عراق است)
بند دو: حق حمل اسلحه( حمل اسلحه اعم از تفنگ سرپر وبادي براي مقابله ي بيهوده با كاميون هاي بمب آگين برادران انتحاري حق تمام آحاد ملت درصحنه ي عراق است)
بند سه: مصونيت دربرابر تنبيهات عجيب وغريب( لخت كردن برادران عراقي دربرابر سربازان ارتش آزادي بخش ايالات متحده به ويژه خواهران آزادي بخش خلاف قانون است)
بند 4 : الغاي بردگي( هرنفرعراقي سالي 10 دلار از شركت هاليبرتون دريافت خواهد كرد بي بروبرگرد)
بند 5: الرجال قوامون النسا(بدون شرح.دندتون نرم برويد عربي بياموزيد)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا