11/12/2005
دكترانورخامه اي : ماه مبارك رمضان همواره بركات فراواني داشته ودارد كه همه ي مردم ازآن برخوردارمي شوند
بارانك : مثل كوكوخوري.
بامدادك: پس اين پدرما جزو مردم هم نيست.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا