11/20/2005
شورش هاي فرانسه نشان گر ضرورت اصلاح مدل اجتماعي اروپا است
گفت وگو با آنتوني گيدنز
ناتان جرالدز: " مدل اجتماعي اروپا" درقالب دولت هاي رفاه دست خوش چالش هاي جهاني شدن و پيري جامعه شده است. اكنون شورش هاي فرانسه نيزچالش ديگري را آاشكاركرده است كه همان شكست درجذب مهاجران است. داستان ازچه قراراست؟
آنتوني گيدنز: فرانسه پيش ازاين هم دچارتنگناهاي فراواني بود.فرانسه نظام رفاهي پايداري ندارد. به جذب آن دسته مردمي كه اكنون به خيابان ها ريخته اند توجه ي چنداني نكرده بودند.پس زمينه ي اين شورش ها نيزنرخ بالاوديرپاي بيكاري به ويژه درميان جوانان بوده است. درمناطقي كه شورش درگرفته است نرخ بيكاري بيش از ۴٠ درصد است.
چنين وضعي به هيچ وجه درجاهاي ديگراروپا به چشم نمي خورد. نرخ بيكاري درانگلستان فقط ٣.۴ درصد است. بازار كاردرانگلستان كارآمد است.
پس مي بينيم كه دركشورهاي مختلف اروپا مدل اجتماعي گوناگوني وجوددارد وبنابراين چالش ها هم متفاوت است........ادامه
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا