11/26/2005
نگاه
درباره ي توليد مثل هم مانندهرپديده ي ديگركره ي زمين ديدگاه ها گوناگون است. برخي مي گويندبراي استمرارحيات(كه چه بشود؟).برخي مي گويندبچه ها به دنيا مي آيند تا به سوي گوربرانندمان كه دست ازسراين دنيا برداريم. بسياري هم هيچ نظري ندارند ودست برقضابيشترشان هم نفس شان مي رودبراي بچه دارشدن اما براي شان اهميتي نداردكه درباره ي خاستگاه شوربچه خواهي شان كندوكاوكنند.ازخداپنهان نيست ازشما چه پنهان صاحب اين صفحه كليد هم ،چه پيش از بچه مندي وچه پس از بچه مندي هرچندگاهي بااين پرسش وررفته است. به تازگي به پاسخكي دست يافته ام وآن هم به لطف اين مرتيكه بامدادك بود. بالاخره خيري هم ازاين مرتيكه نصيب مان شد. روده درازي نمي كنم خلاصه مي كنم.بچه ها آمده اند تا پيوندمان با روزگارسبك باركودكي از هم نگسلد. بزرگ سالان در مرحله اي از زندگي از مرزكودكي مي گذرند وبه دنياي سفت وسخت ودودوتا چهارتا وارد مي شوند.حتي به وضوح هم مشخص نيست كه چه هنگام از اين مرزمي گذريم. 14 سالگي؟ بيست سالگي؟ 30 سالگي؟ازاين مرز كه گذشتيم هرچندگاهي درلابلاي زندگي سنگين باربزرگ سالي باحسرت به سبك باري فراپشت مي نگريم. عكس كودكي باقلاب ماهي گيري دركناررودخانه اي رادرنمايشگر رايانه امان مي گذاريم وباخودمان عهدمي كنيم بازنشسته كه شديم به كناررودخانه هاي كودكي برويم وبا قلاب ماهي گيري( گيلك ها مي گويند قارماق) صفايي بكنيم. ازاين عكس ها زياد است. درخت گردو وانارجنگلي. بوته ي باقلي و علف سبزشده بربدنه ي چاه. سنجاقك و گنجشك( چي چي ناس و چي چي ني). مورچه و تمشك. همه ي اين هاراگذاشته ايم كه سرپيري ببينيم شان اگرجناب ملك الموت بگذارد.اما بچه ها كه باشندووقت كه براي شان بگذاري لازم نيست تا بازنشستگي بماني. به لطف بامدادك( بارانك كه هنوز چسقلي بيش نيست) مي توانم دست كم هفته اي يك بارپاي به آن سوي مرزبگذارم.تا جناب ملك الموت بيايد سراغ مان كلي صفا مي توان كرد. هفته ي پيش همراه بامدادك رفته بوديم ترمينال غرب.پدرم مي آمدسري به ما بزند. تا ازراه برسد نيم ساعتي وقت داشتيم.باهم رفتيم به شهرك آپادانا وگذاشتم تا دربوستان كاج حاشيه ي شهرك براي خودش ورجه وورجه كند. كلي درباره درخت ها پرسيد وبرايش توضيح دادم. ميوه ي كاج را با هم وارسي كرديم. ميوه درخت پلت( نمي دانم به فارسي چه مي گويند) را كه مانند پروانه ي مي چرخد وبه زمين مي نشيند نشان اش دادم . ياد بالگرد(هليكوپتر) افتاد. سبك باري به همين سادگي به دست مي آيد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا