12/03/2005
كرم ازخوددرخت است

خودمانيم با آمدن بارانك الكي الكي دخترمند شديم وبفهمي نفهمي هدف نظريه پردازي همكاران و آشنايان درباره نسوان واقع شده ايم. به لطف اوسا كريم روزنامه هاي وزين هم كه پر است از اخبار تجاوز به جنس لطيف. پيش پريروزها يكي از همكاران اداره كه اوساكريم دوتا دختر نصيب اش كرده است وپسرمند نيست درپي خواندن يكي از خبرهاي تجاوز جنسي درصفحه حوادث نظريه پردازي اش گل كرده بود و گوش بي نواي ماراهم انتخاب كرده بود لابد به خاطر آن كه دخترمندشده ايم البته دخترهاي خودش مانند بارانك فسقلي نيستند.يكي سال اول دانشگاه وديگري سال آخردبيرستان. چكيده ي حرف اش اين بود كه اگردخترها خودشان را ترگل ورگل نكنند كسي كاري به كارشان ندارد. يعني جوري ماتيك(به قول امروزي ها روژ) نزنند كه هوش ازسر جنس خشن بپرد. پاچه شلوارشان بالاي قوزك پا نباشد. لاس زدن با اين و آن و كارهاي قبيحه اي چون مشروب خواري و سيگاردودكردن كه جاي خوددارد. راستي جاهاي خلوت هم نبايد بروند چه معني دارد كه دخترجماعت كله سحر برود توي درختچه هاي تپه هاي عباس آباد قدم ميرپنج بزند يا ورزش كند. دراين صورت اگربلايي سرشان بيايد حق شان است.خيلي ها چنين ديدگاهي دارند هم ازجماعت زنان هم از جماعت مردان.
تاكنون گمان مي كردم كه باشندگان ميهن آريايي اسلامي اين گونه اند ولي پيش پريروزها توي همين امام زاده اينترنت خواندم كه نه بابا اين ديدگاه مختص كشورهاي كهنه ورشكستي چون ميهن آريايي اسلامي نيست. سازمان عفوبين الملل كه خدا خيرشان بدهد آستين بالا زده است سراغ شماري از زنان ومردان بلاد فرنگ رفته است ودراين باره سئوال پيچ شان كرده است. باورتان نمي شود 28 درصدشان معتقدند كه كرم ازخوددرخت است(به قول مرحوم مادرم) و اگر طره اي ازموي شان راروي پيشاني پريشان نكنند يا خودشان را خداي نكرده به مردي نچسبانند مشكلي رخ نمي دهد. يك پنجم پاسخ دهندگان هم مي گويندتقصيرزنان است چون لباس هاي تحريك كننده يا افشاگر مي پوشند. بدبختي اين جاست كه معيار حمله كنندگان مختلف هم يك سان نيست.برخي را پاچه ي يك وجب بالاي قوزك تحريك مي كند برخي رانيم وجب. 26 درصد پاسخ دهندگان هم گفته اند كه زني كه مست مي كنداگرموردتجاوزقراگيردتقصيرخودش است. جالب اين جاست چنين ديدگاهي درباره ي كسي كه مست باشد چه زن چه مرد، وجيب اش را بزنند يا تلفن همراه اش رابلندكنند وجودندارد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا