12/04/2005
به ما كارت سبز بدهيد
جماعت گمان نكنم همانندي هاي زمام داران ميهن آريايي اسلامي و ينگه دنيا هيچگاه چنين فراوان شده باشد.به ويژه هردوگروه گندش را درآورده اند ازبس كه درقلمرو سياست به سخن پردازي هاي ديني و آن دنيايي دست مي زنند.درميهن آريايي اسلامي كه قربان خودشان بروندديگردون پايه ترين چرخ دنده هاي دستگاه زمام داري را نيز امام غايب برمي گزيندوبرپاي سياهه ي نام هاي شان امضا مي گذارد. شايد هم انگشت بزند.جناب بوش هم انگار با رييس جمهوررجايي وارمندناك درگمارش آدم هاي نابغه مسابقه گذاشته است. بي خود نيست كه رييس جمهوررجايي وارمندناك به ولي فقيه ينگه ي دنيا گفته است اگرتو بوشي من خودشم. بوش درتازه ترين اقدام براي زدن پوز رييس جمهوررجايي وارمندناك آدمي نابغه را به رياست دفتر توسعه ي بين المللي ايالات متحده گماشته است( به قول خودشان يواس ايد) تا به خارجيان درس دمكراسي وزمام داري انساني بدهد. اين جناب هم مانند همتايان ايراني اش انگاردوزارتجربه درحوزه كاري جديدش نداردورييس گروه آموزش دانشگاه كوچكي دريكي ازروستاهاي ينگه ي دنيااست. اين دانشگاه جزو نهادهاي آموزشي بنيادگراي ايالات متحده است.چيزي درمايه هاي دانشگاه شاهد درميهن آريايي اسلامي. شعارشان هم اين است " درراه مسيح وآزادي".كساني كه وارد دانشگاه پاتريك هنري مي شوند بايد ايمان نامه اي درده بندرا امضاكنند. دراين ايمان نامه آمده است" عيسي مسيح از مادري باكره به دنيا آمد وخدايي است با جسمي خاكي" يكي ديگرازنكات اين ايمان نامه اين است كه" هركس كه بدون ايمان آوردن به مسيحيت ازدارفاني برود بي بروبرگرد دچار عذاب ابدي مي شود"( قابل توجه ي آيت الله جنتي دامن اضافه تو). كارمندان واستادان دانشگاه نيزبايد امضابدهند كه به انجيل ايمان دارند. بسياري از دانش آموختگان اين مدرسه هم درراس كارهاي دولتي قرارگرفته اند. ياد مدرسه ي حقاني خودمان افتاديد لابد. به هرحال " يواس ايد" يكي از ابزارهاي آمريكا دربسط دمكراسي درعراق وخاورميانه است كه آكنده ازمسلمانان است وآن ها هم فكرمي كنند هركس خارج ازدين اسلام بميرد كلك اش كنده است. خدا به خير كند. بااين همه شباهت چرا به همه ي ما باشندگان ميهن آريايي كارت سبز نمي دهند.ازدردسر قرعه كشي هم خلاص مي شويم.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا