12/06/2005
هندوانه خوري وپالرزنشيني
خواننده ي برزيلي به خاطر هوادراي از كاندوم ازكنسرت واتيكان محروم شد.سران واتيكان خانم دانيلا مركوري را ازخواندن در كنسرت كريسمس واتيكان محروم كرده اند چون مي گوينداين خواننده تهديد كرده بود كه دراين كنسرت هم كاندوم را تبليغ مي كند.البته مركوري اين ادعا را ردكرده است ومنكرچنين تهديدي شده است ومعتقد است واتيكان از شركت وي درپيكاربا ايدزباكمك كاندوم خشمگين شده است. كليساي واتيكان با كاندوم مخالف است زيرا معتقد است به لذت پرستي و رفتارهاي غيراخلاقي دامن مي زند.
دست برقضابرزيل كشوري است آكنده از بيماري ايدز ودرعين حال پرجمعيت ترين كشوركاتوليك جهان. اما دولت برزيل بي خيال كاتوليك ها شده است وتصميم گرفته است طي سال آينده براي پيكاربا ايدز يك ميليارد كاندوم رايگان دراين كشورتوزيع كند
دراين ميان هنرمندان برزيل هم دست به كارشده اندو يكي شان همين دانيلامركوري است كه سفيرسازمان ملل براي مبارزه باايدزشده است.البته هندوانه مي خوري بايد پاي لرزش هم بنشيني. تصورش را بكنيد كه يكي از مداحان كل گنده درميهن آريايي اسلامي بشودسفيركاندوم سازمان ملل.پرواضح است كه نبايد انتظارداشته باشد كه براي مداحي دربيت رهبري دعوت شود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا