12/10/2005

زنان درميان مردان

برخي از اين همجنسان ما هم بسيار زبل تشريف دارند.مردان را مي گويم. تنها هنگامي كه سخن از تقسيم بدبختي وبلا باشديادبرابري زنان ومردان مي افتند. يكي ازهمين زرنگ ها گيرداده بود به اين كه چرا درميان سرنشينان هواپيماي تازه فروافتاده هيچ زني نبود.مي دانم چگونه چنين انديشه نابي به مغزپرفسفر شان راه يافت.ازبس كه اين صداوسيماي ميهن آريايي اسلامي نام پروازعشق رادراين باره به كاربرد.نام عشق هم كه به ميان بيايد همه كه مانند صداوسيمايي ها ياد اوسا كريم نمي افتند( جان عمه اشان؟) برخي هم بي درنگ به ياد بانوان گرامي مي افتند.اين جوري مي شود كه مي گويندچرازني درميان سرنشينان نبود. هواپيما هم كه هواپيماي باربري بودونمي شود ازمهمان دارزن سخن به ميان آورد. آمدم بگويم ازكجا مي داني شايد زناني هم بوده اند اين ها نام شان را به ميان نياورده اند. دل ودماغ چك وچانه زدن نداشتم .به لبخندي بسنده كردم. به گمانم مال اين وارونگي بي پيرباشد.كم مانده از آسمان گه ببارد.گلاب به روي تان. طرف داشت همين جوربا نگره پردازي هاي خودگوش هاي باشندگان را به كار مي گرفت و ياخته هاي مغزكمينه ي ما هم به راه خودش مي رفت.ميان خودمان بماندراستي راستي زن جماعت هم خيلي ساده است . يكي از شيوه هاي تازه اشان دربلاداسلامي براي برابري بامردان شده است بمب گذاري انتحاري(=شهادت طلبانه). مي خواهندبگويندكه ماهم كمي ازمردان نداريم ومي توانيم به خودمان بمب ببنديم وبه لقاالله پرتاب شويم.مي خواهنددرناداني ورزي هم با مامردان هماوردي كنند. خنده داراين است كه اين كاربيشتربه كليشه هاي پدرسالاري دامن مي زند ودرراستاي همان باورهايي است كه مي گويد زن بايد ازخودگذشتگي مادرانه داشته باشد وازاين حرف ها. شهيده هاي انتحاري درست همان ارزش هايي را كه مي خواهند ريشه كن كنند پروبال مي دهند. ازهمه خنده دارتربرخورد برادران گرامي با خواهران انتحاري است. شيخ احمدياسين رهبرروحاني(به قول صداوسيماي خودمان) حماس مي گويد زن شهادت طلب اگرعمليات اش بيش از يك شبانه روزطول بكشد بايد مردي همراهش باشد.درمواردي كه مدت عمليات كوتاه ترباشد باكي نيست وزن مي تواند به تنهايي دست به كارشود.بنازم به اين رو.راستي مي دانستيد كه زنان درشورش ها وخودروسوزاني هاي فرانسه هيچ نقشي نداشتند؟ ما كه دركاراين خواهران مسلمان مانده ايم حيران.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا