12/10/2005

مدونا و هانا آرنت


سي سال پس از مرگ هانا آرنت ، نشريه ي آلماني دي ولت با دانيل كوهن-بنديت درباره ي اين فيلسوف گفت وگو كرده است. مصاحبه گراز دلدادگي ميان هانا آرنت و مارتين هايدگر مي پرسد و كوهن-بنديت مي گويد:" دلدادگي و رابطه ي جنسي توضيح فلسفي يا عقلاني ندارند.هميشه گفته ام كه هانا آرنت ، مدوناي فلسفه بود.مدونا مي گويد مردي را كه بخواهم به دست مي آورم. براي مدونا اين مرد مي تواند خود عيسي مسيح باشد كه دريكي ازنماآهنگ هاي اش از روي صليب پايين اش مي آورديا مي تواند مربي ورزشي اش باشد. فرقي براي اش نداردبه سراغش مي رود."
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا